uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 177 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
    / 2550
   หนังสือทั่วไป,ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
    / 2552
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
 
สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
    / 2549
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เล่ม 2
    / 2550
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
 
ตำราจิตเวชศาสตร์ = Textbook of psychiatry
    / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบสัมภาษณ์ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อการวินิจ..
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบสัมภาษณ์ตามรูปแบบที่กำหนด...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM15
ค695 2555 
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
    / 2536
   วารสารเย็บเล่ม,วารสาร ที่ ชั้นวารสาร(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ป.13 (ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..] (มีอีก 5 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
SERIALS 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาล
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเจ้าหน้าที่สา..
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 30 ไอเทม)
 
วารสารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์= Journal of Phasrimahabodhipsy..
    / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SERIALS 
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย = Journal of mental health of T..
    / 2540
   วารสาร ที่ ชั้นวารสาร(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext 260001.pdf (สารบัญวารสาร) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..] (มีอีก 24 ลิงค์)
    มี 35 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 36 ไอเทม)
SERIALS 
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = Standardsof m..
   กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันสุขภาพจิต
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY160
ก218ม 2536 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [15]   [แสดง 12/177 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM