uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 17 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง บริการการพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่..
    / 2559
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือ มสธ.(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 1-5 (10048775).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY130
ม246ป 2559 
ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่..
    / 2559
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือ มสธ.(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 10-15 (10048780).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY130
ม246ป 2559 
ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่..
    / 2559
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือ มสธ.(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล หน่วยที่ 6-9 (10048780).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY130
ม246ป 2559 
กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบค..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2553
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY18.8
ม111ก 2553 
การพยาบาลในระบบสุขภาพ
    / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY106
ก492 2553 
การพัฒนาระบบบริการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเล..
   อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก
   ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Development a network model for humanized health care among ..
   ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล / 2554
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ส143จ 2554 
การสร้างเครือข่ายระบบสาธารณสุขในวิชาชีพพยาบาลภายใต้จิตบริการ..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสร้างเครื่อข่ายระบบสาธารณสุขในวิชาชีพ...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18.8
ม111ส 2554 
คุณภาพการบริหารการพยาบาล
   พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ / 2551
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
 
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล
   พิรุณ รัตนวณิช / 2545
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ที่แห่งนี้รักษาด้วยความสุข
   อรสม สุทธิสาคร / 2551
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX155
อ381 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/17 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM