เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  รัตน์ศิริ ทาโต
 ชื่อเรื่อง 
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursingresearch : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Nursing research : concepts to application
 ISBN  978-616-46-8114-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 เลขเรียก NLM  WY20.5 ร367ก 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3
 ลักษณะทางกายภาพ  [16], 590 หน้า ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
-- บทที่ 2 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ
-- บทที่ 3 การกำหนดปัญหาวิจัย
-- บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
-- บทที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
-- บทที่ 6 ตัวแปร ประเภทของตัวแปร ระดับการวัด นิยามเชิงปฏิบัติการและขอบเขตของการศึกษา
-- บทที่ 7 หลักการออกแบบการวิจัยและประเภทของการวางแผนการวิจัย
-- บทที่ 8 สมมติฐานการวิจัย การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบสมมติฐานและระดับความเชื่อมั่น
-- บทที่ 9 หลักการออกแบบการวิจัยแบบทดลอง
-- บทที่ 10 การวิจัยแบบก่อนทดลอง
-- บทที่ 11 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง -- บทที่ 12 การวิจัยที่เปรียบได้กับการวิจัยแบบทดลอง -- บทที่ 13 การวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง -- บทที่ 14 การวิจัยแบบไม่ทดลอง -- บทที่ 15 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -- บทที่ 16 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อำนาจทดสอบ -- บทที่ 17 การเก็บรวบรวมข้อมูล -- บทที่ 18 การสร้างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ -- บทที่ 19 การเตรียมและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ -- บทที่ 20 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร -- บทที่ 21 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย -- บทที่ 22 การวิเคราะห์ถดถอยพหูคุณ -- บทที่ 23 การเขียนรายงานการวิจัย -- บทที่ 24 การวิพากษ์งานวิจัย
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--วิจัย
 หัวเรื่อง  พยาบาล--วิจัย
 เชื่อมโยง*  การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (10048853).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY20.5 ร367ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048853
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY20.5 ร367ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048854
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY20.5 ร367ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048855
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY20.5 ร367ก 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048856
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 30 มกราคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY20.5 ร367ก 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048857
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [รัตน์ศิริ ทาโต]

    หัวเรื่อง [พยาบาล วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิจัยทางพยาบา..
Bib 13399136271

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM