ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ชื่อเรื่อง 
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย = Journal of mental health of Thailand
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Journal of mental health of Thailand
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : กรมสุภาพจิต
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  รายสี่เดือน
 ISSN  2859-497-X
 ห้องสมุดมี  ULIB ป.19 ฉ.1 (ม.ค.54) ;ปีที่ 19 ฉ.2 (พ.ค. 2554) ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ก.ย.54 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ม.ค.55 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พ.ค. 55) ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-เม.ย.55) ;ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2556) ;ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พ.ค.56 ;ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (ก.ย. 56) ;ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค.57) ;ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (พ.ค.57) ;ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (ก.ย.57) ;ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (ม.ค.58) ;ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (พ.ค.58) ;ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (ก.ย.58) ;ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61) ;ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (ม.ค.59) ;ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.61) ;ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พ.ค.59) ;ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.61) ;ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (ก.ย.59) ;ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (ม.ค.2560) ;ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (ก.ย.60) ;ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พ.ค.60) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.62) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2562) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2562)
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์--วารสาร
 หัวเรื่อง  สุภาพจิต--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กรมสุภาพจิต
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การใช้ ariprazole ทดแทน methylphenidate ในการรักษาโรคสมาธิสั้น [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยสัมพันธ์กับการพยายามฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Normative data and psychometric properties of the Thai version of the strengths and difficulties questionnaire (SDQ) [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร รายงานเบื้องต้น : บริการด้านสุขภาพจิตทางอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมเอ็มเอสเอ็น [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บทความฟื้นฟูวิชาการ : การประทับตราว่าด้อยค่าในบริบทการรับบริการด้านจิตใจจากนักวิชาชีพ [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความตรงของ Philadelphia Mindfulness Scale ฉบับภาษาไทย [SERIALS -- ปีที่ 19 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร สาเหตุและผลกระทบการผิดนัดของผู้ป่วยจิตเวช [SERIALS -- ปีที่ 19 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมลดพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่นตอนต้น [SERIALS -- ปีที่ 19 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การได้รับการดูแลจิตใจจากบิดามารดาของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น [SERIALS -- ปีที่ 19 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความสามารถของผู้ดูแลในการฟื้นฟูทักษะทางสังคมแก่ผู้ป่วยจิตเภท [SERIALS -- ปีที่ 19 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกระทำทารุณกรรมของผู้ดูแลต่อผู้สูงอายุสมองเสื่อมในชุมชน [SERIALS -- ปีที่ 19 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ภาวะความสุขของผู้หญิงโสดวัยมากกว่า 35 ปี [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การสำรวจระดับสติปัญญาเกไทยในสองทศวรรษที่ผ่านมา [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ปี 2554 [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การกระจายของระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ระดับสติปํญญาเฉลี่ยของนัเรียนปี 2554 กับระบบการศึกษาไทย [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โปรแกรมการดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นในโรงเรียนสำหรับครู [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร พลังชีวิต : แนวคิดและปัจจัยเกี่ยวข้อง [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การขาดนัดพบแพทย์ครั้งแรกในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรายใหม่ [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยจิตเภท [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของสุขภาพจิตศึกษาต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โปรแกรมพื้นฟูสมรรถภาพสมองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยทักษะชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โรคจิตเภทเฉียบพลันจากโรคลมชัก [SERIALS -- ปีที่ 20 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ระบาดวิทยาโรคจิตเวชร่วมในคนไทย: การศึกษาระดับชาติ 2551 [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บทความฟื้นฟูวิชาการ: การคัดกรองโรคสมองเสื่อม [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร รายงานเบื้องต้น: ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร รายงานเบื้องต้น: พฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชและการจัดของบุคลากรทางพยาบาล [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความชุกโรคสมาธิสั้นในประเทศไทย [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โรคร่วมจิตเวชของผู้ป่วยในจิตเวชที่มีปัญหา [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการปรับความคิดทางโทรศัพท์ร่วมกับจิตบำบัดรายบุคคลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ภาวะซึมเศร้ากับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 2]
 เชื่อมโยง*  260001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.22 ฉ.2 พ.ค.57 (003594).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.20 ฉ. 2 (พ.ค. 55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.24 ฉ.1 (ม.ค.59)005246.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.24 ฉ.3 (ก.ย.59)005586.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.26 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.61)006319.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.26 ฉ.2 (พ.ค.-ส.ค.61)006012.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.26 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค.61)006313.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.27 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.62) 006444.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.12 ฉ.2 (พ.ค.56) 002650.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.19 ฉ.1 ม.ค 54.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.19 ฉ.2 พ.ค.54 (00705).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.19 ฉ.3 (ก.ย.54)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.21 ฉ.3 (ก.ย. 56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.22 ฉ.3 ก.ย.57 (003893)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.23 ฉ.1 ม.ค.58 (004335).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.23 ฉ.3 (ก.ย.58 )004861.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.23 ฉ.3 พ.ค. 2558 (004497).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.24 ฉ.2 (พ.ค.59)005434.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.26 ฉ.1 (ม.ค.60)002923.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.27 ฉ.2 (พ.ค-ส.ค.62)-006523.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.27 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค.62)006571.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.32 ฉ.2 ( พ.ค.60)006105.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ป.32 ฉ.3 (ก.ย.60) 006106.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสุขภาพจิแห่งประเทศไทย ป.21 ฉ.1 (ม.ค. 56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2562) (2562-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

7 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2562) (2562-5-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.62) (2562-5-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.61) (2561-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

8 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.61) (2561-8-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

3 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61) (2561-4-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

7 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (ก.ย.60) (2560-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พ.ค.60) (2560-5-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (ม.ค.2560) (2560-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

4 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (ก.ย.59) (2559-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พ.ค.59) (2559-5-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (ม.ค.59) (2559-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (ก.ย.58) (2558-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

6 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (พ.ค.58) (2558-5-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

3 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (ม.ค.58) (2558-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

6 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (ก.ย.57) (2557-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (พ.ค.57) (2557-5-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

7 ดรรชนี
ARRIVED
items = 2
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 (2557-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค.57) (2557-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

6 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (ก.ย. 56) (2556-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พ.ค.56 (2556-4-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

8 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2556) (2556-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-เม.ย.55) (2555-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

6 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พ.ค. 55) (2555-5-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

6 ดรรชนี
  1 2 [2]   [แสดง 24/27 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารสุขภาพจิตแ..
Bib 13399108360

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM