ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ชื่อเรื่อง 
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Journal of Srithanya Hospital
 ISBN  08586101
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โรงพยาบาลศรีธัญญา
 Frequency  รายสี่เดือน
 ลักษณะทางกายภาพ  รายปี
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ย.2551)-ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ย.54 ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ย.2551),ปีที่ 11 ฉ.1 (ม.ค.54),ฉ.2 ปีที่ 11 ฉ.1 (ม.ค.54),ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ย.54;ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55),ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.56),ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.57),ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58);ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.59)
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลศรีธัญญา--วารสาร
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์--วารสาร
 ผู้แต่งร่วม  กรมสุขภาพจิต
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการบำบัดทางจิตสังคมร่วมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยติดสุรา [SERIALS -- ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ย.2551)-ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ย.54 ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร รูปแบบการเกิดพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศรีธัญญา [SERIALS -- ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ย.2551)-ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ย.54 ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า [SERIALS -- ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ย.2551)-ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ย.54 ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การให้การปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรมในวัยรุ่นที่ต้องการทำแท้ง : รายงานผู้ป่วย 4 ราย [SERIALS -- ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ย.2551)-ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ย.54 ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การออกกำลังกายของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา [SERIALS -- ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ย.2551)-ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ย.54 ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาแบบประเมินทักษะการดำรงชีวิตเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการเคลื่อนไหวร่างกายในตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและความจำในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่เข้ารับการรักษาที่ตึกประกายสุข [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดแบบสมบูรณาการณ์สำหรับผู้ป่วยในต่อการรับรู้ต่อการเจ็บป่วยในผู้ป่วยจิตเภท : การศึกษาเบื้องต้นในผู้ป่วยจิตเภทหญิง [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Mindfulness psychoeducation เพื่อผ่อนคลายความเครียดในผู้ป่วยจิตเภท [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การบำบัดระยะยาวผู้ป่วยโรคระหว่างโรคย้ำคิดย้ำทำกับโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษา: รายงานผู้ป่วย 2 ราย [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การฟื้นฟูสมรรถภาพสมองในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการนิวโรเล็พติกโดยทีมสหวิชาชีพ [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การใส่ฟันปลอมทั้งปากในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการ tardive dyskinesia : รายงานผู้ป่วย 1 ราย [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาต่อความรู้ เจตคติ ทักษะการดูแลและภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการรักษาระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เริ่มมีอาการหลัง อายุ 6 ปี : รายงานผู้ป่วย 2 ราย [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การประเมินโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารูปแบบ SLA [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเหตุการณ์วิกฤต-10 [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การใส่ฟันปลอมทับรากในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว: รายงานผู้ป่วย 1 ราย [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการฝึกทักษะการดูแลตนเองในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังงานบำบัดระยะยาว โรงพยาบาลศรีธัญญา [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การเลือกหน่วยบริการทางสาธารณสุขเพื่อรับยาต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวชที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร เงินเรียกเก็บจากต้นสกัดกับค่ายาของผู้ป่วยจิตเวชที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยจิตเวชสู่การฟื้นคืนสู่สุขภาวะของหอผู้ป่วยพิเศษชาย 8: รายงานผู้ป่วย 3 ราย [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร รายงานเบื้องต้น: ผลของการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการต่อความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด [SERIALS -- ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การประเมินทันตสุขภาพผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศรีธัญญาที่ใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิด ถอดได้ฐานโลหะ [SERIALS -- ปีที่ 17 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความชุกอาการไม่พึ่งประสงค์ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดดัดแปลงและชนิดไม่ตัดแปลงในโรงพยาบาลศรีธัญญา [SERIALS -- ปีที่ 17 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การใช้พารามิเตอร์จากเครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยาเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจ [SERIALS -- ปีที่ 17 ฉบับที่ 1]
 เชื่อมโยง*  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ป.13 (ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ป.11 ฉ.1 ม.ค.54.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ป.14 ฉ.1 ธ.ค.56 (003325).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ป.15 ฉ.1 ธ.ค. 57 (004188).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ป.16 ฉ.1 (ธ.ค.58)005098.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ป.18 ฉ.1 (ธ.ค.59)005997.pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.59) (2559-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

3 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 13 ปีที่ 13 ฉบับเดือน (ก.ย.55)-ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.58) (2555-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

19 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ย.2551)-ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ย.54 (2551-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารโรงพยาบาลศ..
Bib 13399109232

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM