ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

EPlogo Search CINAHL at BCN Surin:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

แจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดเดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เปิดให้บริการ ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. และวันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 10.00 - 18.00 น.


 

มาตรการการเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) :
จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้งละไม่เกิน 20 คน
วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซับ..
วราห์ ยืนยงวิวั..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ /บรรณาธิการ, ป..
ประทุม สร้อยวงศ..
สูติศาสตร์ =Obstetrics /บรรณาธิการ,..
ธีระ ทองสง,บรรณ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 /บรรณาธิการ ..
วันดี โตสุขศรี,..
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเ..
สุภาพ อารีเอื้อ..
การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ..
สมบัติ สกุลพรรณ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 /บรรณาธิการ ..
วันดี โตสุขศรี,..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /วิลาวัณ..
วิลาวัณย์ เตือน..
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง =Atopic derma..
ลีลาวดี เตชาเสถ..
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ =Breastfeedi..
นพรัตน์ ธาระณะ
OB & GYN :update & practical.XIX /บ..
นเรศร สุขเจริญ,..
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ม..
มาลีวัล เลิศสาค..
Sex hormones-- et cetera /กระเษียร ..
กระเษียร ปัญญาค..
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 =S..
มูลนิธิสถาบันวิ..
หลักสูตร อสม. นวัตกรสังคม /บรรณาธิก..
วิรุณศิริ อารยว..
การดูแลผู้สูงอายุ :สถานการณ์และคุณภ..
สุภาภรณ์ สุดหนอ..
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ :ก..
ผ่องพรรณ อรุณแส..
การพยาบาลสูติศาสตร์.เล่ม 1 /บรรณาธิ..
วรรณรัตน์ จงเจร..
การพยาบาลสูติศาสตร์.เล่ม 2 /มณีภรณ์..
มณีภรณ์ โสมานุส..
การพยาบาลสูติศาสตร์.เล่ม 3 /ศรีเกีย..
ศรีเกียรติ อนัน..
การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ /..
กัญญดา ประจุศิล..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในกลุ่มท..
ขวัญพนมพร ธรรมไ..
The Electrocardiography :self study..
องค์การ เรืองรั..
รังสีวิทยาของเนื้องอกกระดูกและเนื้อ..
พรรณทิพย์ ธรรมโ..
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ =E..
อุดมรัตน์ สงวนศ..
ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก =Chronic dia..
พรเทพ ตั่นเผ่าพ..
ดูแลเด็กแบบมืออาชีพ =Professional c..
ฐานุพงศ์ ศุภเลิ..
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะสู่การ..
สงวนสิน รัตนเลิ..
Ambulatory medicine /บรรณาธิการ บุษ..
บุษยามาส ชีวสกุ..
จิตวิทยาการรู้คิด /จุฑามาศ แหนจอน|..
จุฑามาศ แหนจอน
จิตวิทยากับการพัฒนาตน /ธัญญภัสร์ ศิ..
ธัญญภัสร์ ศิรธั..
กัญชาทางการแพทย์ =Cannabis pharmacy..
แบกเกส, ไมเคิล|..
กายภาพบำบัดระบบหายใจ :เทคนิคการตรวจ..
ชุลี โจนส์||มหา..
อายุรศาสตร์พื้นฐาน =Essentials of i..
ศิวศักดิ์ จุทอง..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ :กระบวนการ ปฏิ..
ขวัญเมือง แก้วด..
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน =Family m..
ชวัลญ์ญา รัตนพิ..
Siriraj clinical policy /บรรณาธิการ..
อภิรดี ศรีวิจิต..
Complication of liver cirrhosis :Di..
เกศรินทร์ ถานะภ..
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม =Health ..
นงณภัทร รุ่งเนย..
ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด :การ..
สินีนาฏ หงษ์ระนัย
กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambula..
รังสิมา ทินมณี,..
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 56 =Dealing ..
นพดนัย ชัยสมบูร..
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 58 /บรรณาธิก..
ปวัน จันท์แสนโร..
แนวทางการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย..
สมาคมโรคไตแห่งป..
ปลดล็อกเบาหวาน ด้วยอาหารในชีวิตประจ..
สุพิชชา แสงทองพ..
โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและกา..
สุนทร วงษ์ศิริ,..
ปวดคอและปวดศีรษะจากกระดูกสันหลังส่ว..
สุรีพร อุทัยคุป..
ชีวเคมีทางการแพทย์ =Medical biochem..
ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
แผนที่ร่างกายมนุษย์ =The human body..
แอชเวลล์, เคน||..
ภาพวินิจฉัยในภาวะบาดเจ็บ เล่ม 1 =Em..
รัฐชัย แก้วลาย,..
มะเร็งเต้านม =Breast cancer /บรรณาธ..
พรชัย โอเจริญรั..
ชีวิตต้องสงสัย =The whys of life /ณ..
ณัฐวุฒิ เผ่าทวี
สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของ..
DaiGo, Mentalis..
หายใจเปลี่ยนชีวิต =The oxygen advan..
แมคคีโอน, แพทริ..
จิตวิทยาเด็ก :ความรู้ฉบับพกพา = Chi..
กอสวามี, อูชา||..
จิตวิทยา :ความรู้ฉบับพกพา = Psychol..
บัตเลอร์, จิลเล..
Principles for success /Ray Dalio
Dalio, Ray
Essentials of anatomy & physiology ..
Saladin, Kennet..
Mosby^'s 2022 nursing drug referenc..
Skidmore-Roth, ..
Pocket handbook in kidney transplan..
ณัฐวุฒิ โตวนำชั..
Study guide :Fundamental concepts a..
Williams, Patri..
Hole^'s human anatomy & physiology ..
Welsh, Charles ..
Cardiac nursing /Elizabeth M. Perpe..
Perpetua, Eliza..

วัสดุฯแนะนำ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์


หนังสือมาใหม่
-- การพยาบาลผู้บาดเจ็บเล่ม 1
ไสว นรสาร บรรณาธิการ

- การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2
ไสว นรสาร บรรณาธิการ

- การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
จิณพิชญ์ชา มะมม

- การพยาบาลผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
นิราศศิริ โรจนธรรมกุล


 

ฐานข้อมูลองค์กร

ติดตามข่าวสารห้องสมุด ได้ที่เฟซบุ๊ค ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์myRSSParser: Error Mismatched tag at line 7