ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 รายการหนังสือสำรอง
  กลับหน้าหลัก

รายการหนังสือสำรอง

ผลการค้นหา เลขเรียก
โรคหลอดเลือดสมอง : การวินิจฉัยและการจัดการทางการพยาบาล ..
   เจียมจิต แสงสุวรรณ / 2541
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
ผู้ป่วยเบาหวาน : การดูแลแบบองค์รวม
   บุญทิพย์ สิริธรังศรี / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
มะเร็งแห่งชีวิต
   สาทิส อินทรกำแหง / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ 70
   สาทิส อินทรกำแหง / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
กูแน่
   สาทิส อินทรกำแหง / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
จากความป่วยไข้ถึงแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพ
   สมัย อาภาภิรม / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
ปริทัศน์การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในสังคมไทย
   วิวิธ วุฒิวีรวรรธน์ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
สุขภาพกับความสูญเสีย : ลำดับเหตุและปัจจัยทำร้ายคนไทย
   จิตร สิทธีอมร / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
การจัดตั้งองค์กรณ์ระดับชาติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
   ประกิต วาทีสาธกกิจ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ
   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 21 ไอเทม)
ปฏิรูปแนวคิดคนไทย : สุขภาพมิใช่โรงพยาบาล
   สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
การปฏิรูประบบเพื่อสุขภาพ
   ประเวศ วะสี / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
สมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1
   ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
สมุนไพรน่ารู้
   วันดี กฤษณพันธ์ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
   สภาการพยาบาล / 2541
   หนังสือทั่วไป,หนังสือเก่า ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
ลักษณนาม
   ราชบัณฑิตยสถาน / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
เขียนไทย อ่านไทย และราชาศัพท์
   ชิต ภิบาลแทน / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
เขียนถูก อ่านถูก
   ยศ พนัสสรณ์ / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ภาษาไทย คำที่มักอ่านผิด
   ทีมงานแพทย์ วิศวะ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
ภาษาไทย คำที่มักเขียนผิด
   ทีมงานแพทย์ วิศวะ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [82]   [แสดง 20/1630 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM