ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อพฤติกรรมร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้ป่วยเสพติดแอมเฟตามีนในสถานบำบัดรักษาแห่งหน..
   อมาวลี กลิ่นสุวรรณ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ปัจจัยที่มีอิทธิต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพื้นที่แนวทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย..
   จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาสสาส / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การศึกษาลักษณะทางคลืนืก และการดูแลทางจิตสังคมในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อหนองในที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่าง ปี 2548-2557..
   ศิริรัตน์ อุฬารคินนท์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
อุบัติการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557-2559..
   สุนีย์ ศรีสว่าง / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การขยายตัวของวัสดุพิมพ์ปากไฮโดรคอลลอยด์ชนิดปฏิกิริยาไม่คืนกลับ 3 ยี่ห้อ ภายหลังการทำลายเชื้อด้วยการแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ 3 ชนิด..
   ดวงนภา คูอาริยะกุล / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การประเมินความแนบสนิทของกัดดาไฟลว์กับเอเอชพลัส
   อรชร ทองบุราณ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของเหงือกที่มีเคอทาทิน กับสภาวะสุขภาพของเนื้อเยื่อที่รองรับรากฟันเทียม..
   สุวลี ถาวรรุ่งโรจน์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลชนิดการติดเชื้อในกระแสเลือด..
   รจนา บำรุงศักดิ์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาแผลถลอกของกระจกตา (Corneal Abrasion) จากการลอกตอเนื้อ โดยวิธีปิดตาแน่น (Pressure Patching) กับการใส่คอนเท็กต์แลนส์ (Band..
   พัทยา ปิยพัฒนาการ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ประสิทธิผลการรักษาอาการขาดสุราด้วย Fixed - schedule regimen กับ symptom - triggered regimen ในกลุ่มผู้ป่วยเสพติดสุรา..
   วีรวัต อุครานันท์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในประเทศแถบอาเซียน..
   วินัย ศรีสะอาด / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมใน หู คอ จมูก ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในระยะเวลา 5 ปี..
   ภราดร พัฒนะธนัง / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยง การคลอดก่อนนัดผ่าตัดซ้ำของหญิงที่มีประวัติผ่าตัดคลอดครรภ์ก่อน..
   ชาญ วัฒนาศรมศิริ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการรถพยาบาลปลอดภัย ของพนักงานขับรถพยาบาล เขตสุขภาพที่ 6..
   ภารณี วสุเสถียร / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การทบทวนทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วน..
   ดาราวรรณ รองเมือง / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโดยใช้กรอบการทำงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงและทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่..
   ลักคณา บุญมี / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ฮีโมโกลบินคอนสะแตนท์สะปริงกับการคัดกรองธาลัสซีเมียในห้องฝากครรภ์..
   สมชาย อินทรศิริพงษ์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ความไหวและความจำเพาะในการวินิจฉัยพยาธิสภาพในปอดจากสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา..
   วันวิสา จันทร์หมื่นไวย / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การศึกษา Carcinoembryonic antigen (C.E.A) ในผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี..
   ประภัสสร ศรีแสงจันทร์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลพิมาย..
   ชวิศ เมธาบุตร / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [1433]   [แสดง 20/28641 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM