ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผลลัพธ์การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูงโดยทีมสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี..
   สุนันทา เส็งมังสา / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การศึกษาการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้เส้นทาง 7 ขั้นตอนของกองสุขศึกษา: กรณีศึกษา ตำบลท่า..
   ดวงกมล จันทร์ฤกษ์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
อะแกรนูโลไซโตสิสหลังการติดเชื้อไวรัสเอเปสไตน์-บารร์
   ชยพล สุขโต / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ..
   นภิวัฒน์ โคตรแก้ว / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ความรู้ ความพึ่งพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ของประชาชน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุดรธานี..
   ศศิกานต์ ธนธีระกุล / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกเพันในองค์กรของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์..
   ศราวุธ โภชนะสมบัติ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลประเมินการอ่านสไลด์เสมหะย้อมสีทนกรดกับลักษณะสเทียร์เสมหะ ในกลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ LQAS..
   อรุณรัศมี อร่ามทิพย์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ประสิทธิผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลบ้านโคกสูง จังหวัดสระ..
   จินตนา จักรสิงโต / 2561
    เป็นบทความวารสาร
แนวปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย = Nursing Practice Guidelines According to Patient Safety Standards..
   นันธิดา พันธุศาสตร์ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2561
    เป็นบทความวารสาร
การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล ..
   " รวมพร คงกำเนิด" / 2558
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

(มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
"" 
คู่มือพ่อ - แม่ในโครงการดูแลแม่ดีมีลูกแข็งแรงปลอดภัยจัง หวัดสุรินทร์ ..
   " จารุวรรณ เย็นเสมอ" / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
" " 
จิตบำบัดเชิงพลศาสตร์ที่อิงสติเป็นพื้ยฐาน"
   " จำลอง ดิษยวณิช, " / 2557
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้ป่วยวัณโรคในอำเภอแมกเวย์ ประเทศเมียนมาร์"..
   " มน มน เว" / 2557
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุรภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร"..
   " สุภัทรา ฝอฝน" / 2557
    เป็นบทความวารสาร
"" 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงกำไรในประเทศไทย"..
   " นิลาวรรณ งามขำ" / 2557
    เป็นบทความวารสาร
"" 
โรคชิสติกไพโปรซีสในผู้ป่วยเด็กไทยที่มาด้วยปัญหาโชเดียมในเลือดต่ำและเลือดเป็นด่างแบบซ้ำซ้อนรายงานผู้ป่วยและทบทวนรายงานวิจัย"..
   " ณัฐิดา พงศฺ์วิไลรัตน์" / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
"Update on Chronic Kidney Disease Prevention: Strates and Practical Points" /บรรณาธิการ ทวี ศิริวงศ์
   สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย / 2551
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WJ342 อ549 2551 
"การแพทย์แผนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี"..
   วิชัย โชควิวัฒน / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"ขนาดของ Simvastatin เมื่อใช้ร่วมกับ Amlodipine ไม่ควรเกิน 20 mg ต่อวัน"
   จดหมายข่าวเภสัชสนเทศ / 2556
    เป็นบทความวารสาร
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [1433]   [แสดง 20/28641 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM