uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 18 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
ผลการค้นหา เลขเรียก
Audit : แบบประเมินปัญหาการดื่มสุราแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล..
    / 2553
   หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM274
บ892 2553 
การคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดและ..
   อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ / 2561
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดและการบำบัดแบบสั้นสำหรับเมทแอมเฟตามีน (10047262).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WM274
อ268ก 2561 
การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย: ค..
   Babor, Thomas F / 2552
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM274
บ819ก 2552 
การพัฒนาและทดสอบคุณภาพของแบบวัดความรุนแรงของการติดสุรา
   สุนทรี ศรีโกไสย / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาตัววัดทางระบาดวิทยาในการคำนวณภาระโรคจิตเวชในประเทศไทย
   พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภ..
   พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของคนไทย : การสำรวจระดับชาติ
   หวาน ศรีเรือนทอง / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือสำหรับผู้อบรม : การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นส..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext โปรแกรมการดูแลผู้มีปํญหาการดื่มสุรา 380001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WM274
ค695ภ 2554 
คู่มือสำหรับผู้อบรม : การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นส..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การคัดกรองปัญหาการดืมสุราและบำบัดแบบสั้น 390001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WM274
ค695ป 2554 
คู่มือสำหรับผู้อบรม : การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นส..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การบำบัดรักษาภาวะถอนพิษสุรา 400001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WM274
ค695 2554 
คู่มือสำหรับผู้อบรม : การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นส..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การบำบัดและรักษาฟื้นฟูสภาพ 420001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WM274
ค695ก 2554 
คู่มือสำหรับผู้อบรม : การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นส..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การดูแลระยะยาวหลังการรักษา 410001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WM274
ค695ด 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/18 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM