uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 113 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล
   ดาราพร คงจา / 2550
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY32
ด425ก 2550 
กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรณี : กา..
   สมทรง รักษ์เผ่า / 2540
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
 
กระบวนการพยาบาล
    / 2541
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
 
กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน
   พรฤดี นิธิรัตน์ / 2559
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน(10046254).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 15 พร้อมให้บริการ และ 5 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY106
พ276ก 2559 
กายวิภาคศาสตร์
    / 2551
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS4
ค752ก 2551 
กายวิภาคศาสตร์
    / 2555
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กายวิภาคศาสตร์0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 8 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
QS4
ค752ก 2555 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน = Syste..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
F441
ม111ก 2556 
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
    / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 23 ไอเทม)
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวช..
   จิดาภา เรือนใจมั่น / 2557
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (10040747).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 13 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
QY25
จ474ก 2557 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด = Human response tostress
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160
พ172ก 2552 
การบริการปฐมภูมิ = Primary care
   อุทัยวรรณ สุกิมานิล / 2548
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การบริหารการพยาบาล
    / 2552
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การบริหารการพยาบาล (800574).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 27 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]   [แสดง 12/113 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM