uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กฤตยา แสวงเจริญ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติ..
   ปาริชาติ ขุนศรี / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่
   ปาริชาติ ขุนศรี, กฤตยา แสวงเจริญ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองและช่วยเหลือสตรีท..
   กฤตยา แสวงเจริญ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรับรู้การล่างละเมิดทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดข..
   นันทอกา ตั้งเพียร / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรับรู้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุน..
   สุกรรณ์ยา งามชัด / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสัมภาษณ์เพื่อการช่วยเหลือทางการพยาบาล
   กฤตยา แสวงเจริญ / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยจิตเภทชายที่มีคุณค่าในตนเองต่..
   ภาวิณี สถาพรธีระ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความชุกของความรุนแรงในผู้เสพสารเสพติดที่มารับการรักษาในศูนย์..
   กฤตยา แสวงเจริญ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความชุกและการรับรู้ความรุนแรงในคู่ครองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   กฤตยา แสวงเจริญ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรุนแรงต่อภรรยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ดื่มสุราตามการรับรู้..
   พัฒนี ศรีโอษฐ์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาระในการดูแลกับวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ดู..
   ฮานา นาฟิอะอ์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประสบการณ์การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในผู้ป่วยจิตเวช
   กฤตยา แสวงเจริญ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM