uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ ทองประทีป
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอ..
   สุณี เวชประสิทธิ์ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติต่อการแสดงเจตนาในการรักษาของผู้ป่..
   ทัศนีย์ ทองประทีป, นุศ ทิพย์แสนคำ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล = Spirituality : a dimens..
   ทัศนีย์ ทองประทีป / 2548
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล
   ทัศนีย์ ทองประทีป / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 16 ไอเทม)
 
ประสบการณ์ของผู้เป็นมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคั..
   นุศ ทิพย์แสนคำ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลวิช..
   ชัชฎา เย็นบำรุง / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
   ทัศนีย์ ทองประทีป / 2552
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 9 ไอเทม)
 
พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
   ทัศนีย์ ทองประทีป / 2549
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
เปรียบเทียบวิธีการดูแล และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุก..
   ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM