uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธิดารัตน์ คณึงเพียร
ผลการค้นหา เลขเรียก
Facebook กับการศึกษาพยาบาล
   ธิดารัตน์ คณึงเพียร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
   ธิดารัตน์ คณึงเพียร / 2547
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป..
   สุพิตรา เศลวัตนะกุล / 2554
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

ส831ก 2554 
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
   ธิดารัตน์ คณึงเพียร / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
   ธิดารัตน์ คณึงเพียร / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
   อรนุช ประดับทอง / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของดนตรีโมสาร์ทต่อความสามารถในการจำลองของผู้สูงอายุ= Effec..
   ธิดารัตน์ คณึงเพียร / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พฤติกรรมความเอื้ออาทรของพยาบาลเวชปฏิบัติที่สำเร็จการศึกษา
   สุพิตรา เศลวัตนะกุล / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ภาวะการเรียนบกพร่อง
   ธิดารัตน์ คณึงเพียร / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เอกสารคำสอนเรื่องแนวคิดทฤษฎีและหลักการพยาบาลจิตเวช
   ธิดารัตน์ คณึงเพียร / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM