uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นิตยา ตากวิริยะนันท์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการบำบัดความคิดและพฤติก..
   อมาวลี กลิ่นสุวรรณ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช   มี review
   นิตยา ตากวิริยะนันท์ / 2562
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช (10049990).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
น577ก 2562 
ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารแ..
   ศศิธร ตันติเอกรัตน์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการลดพฤติกรรมการดื่มสุร..
   สดุดี น้อยกรณ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของวัยร..
   มะลิสา งามศรี / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติ..
   จันทิรา เมฆวิลัย / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมการฝึกการจัดการตนเองต่อความสมารถในการทำหน้าที่ขอ..
   ปราณี สายรัตน์ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิต เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ..
   ศิริพร รุ่งสุวรณณ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลขอโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตในโรงเรียนต่อปัจจัยป้องกันด้านบุค..
   สุกัญญา เพิ่มพูล / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM