uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การทำกลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ = Group psychothera..
   ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ / 2557
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การทำกลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (10047424).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 12 ไอเทม)
WM430
ภ376ก 2557 
การทำกลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ = Grouppsychotherap..
   ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ / 2551
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 23 ไอเทม)
WY160
ภ376ก 2551 
การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจรายการกลุ่มโดยครอบครัวและชุมชนม..
   วนาลักษณ์ รอวิลาน, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nursing care for persons with..
   ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ / 2560
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท (10047593).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 18 พร้อมให้บริการ และ 12 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY160
ภ376ก 2560 
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาสำหรั..
   ประหยัด ประภาพรหม / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชายตอนต้น
   ชมภู่ บุญไทย / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาทฤษฎีฐานรากของกระบวนการดูแลในครอบครัวไทยสำหรับญาติที..
   วิไล นาป่า / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกตามหลักเกณฑ์ของด..
   อิสรีย์ เขื่อนสุวรรณ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย
   สุวิท อินทอง / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในเด็ก..
   ศิริพร หอมคำวะ / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของ..
   พิลาสลักษณ์ อะหลี / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โภชนาการ กิจกรรมทางกาย และภาวะอ้วนในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
   ปรีชญา นันตะรัตน์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM