uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มกราพันธุ์ จูฑะรสก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบค..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2553
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY18.8
ม111ก 2553 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน = Syste..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
F441
ม111ก 2556 
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบราราชชน..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาบัณฑิต..
   สุภาพ ณ นคร / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งว..
   สมควร หาญพัฒนชัยกูร / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Development a network model for humanized health care among ..
   ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล / 2554
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ส143จ 2554 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสร้างเครือข่ายระบบสาธารณสุขในวิชาชีพพยาบาลภายใต้จิตบริการ..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสร้างเครื่อข่ายระบบสาธารณสุขในวิชาชีพ...0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18.8
ม111ส 2554 
คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นร..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ถอดบทเรียน : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบนิเทศทางการพยาบาล โรงพ..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2557
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบนิเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุิ์ (10041617).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY105
ม111 2557 
ประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้กับเทคน..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2551
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานการประเมินผลโครงการการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน (พัฒนาจิ..
    / 2547
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM