uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ลักขณา รุ่งสอาด

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ลักขณา รุ่งสอาด
 ชื่อเรื่อง 
การใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 24, ฉบับพิเศษ 2 (ต.ค.-ธ.ค. 2553) 122-134
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using holistic nursing care program on depression and self-care behaviors of suicidal attempters
 พิมพ์ลักษณ์  2553
 หัวเรื่อง  การฆ่าตัวตาย
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธ์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = The journal ofpsychiatric nursing and mental health [SERIALS -- ปีที่ 23 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.52)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2555) ฉ.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 13399109409


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM