uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดจิตตนเอง
   สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ / 2555
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM101
ส763ก 2555 
การพัฒนาแบบประเมินต้นทุนทางจิตวิทยาสำหรับคนไทยรูปแบบคอมพิวเต..
   ชนิตา แดงอุดม / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาแบบประเมินต้นทุนทางจิตวิทยาในคนไทยวัยทำงาน
   หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรับรู้ทางตาสัมพันธ์กับการลงมือปฏิบัติในเด็กนักเรียนชั้นปร..
   ฐิติมา พัฒนโพธิกุล / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช
   สุรเดช ประยูรศักดิ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลตติยภูมิ
   นภัสจันทร์ มงคลพันธ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความเครียดในการทำงาน กลวิธีการเผชิญปัญหาความเครียดและคุณภาพช..
   กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการวัดทางจิตวิทยา
   สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ / 2545
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
คู่มือการวัดทางจิตวิทยา = = Manual of psychological testing
   สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คู่มือการวัดทางจิตวิทยา = Manual of psychological testing
   สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ / 2556
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือการวัดทางจิตวิทยา(10040677).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F176
ส763ค 2556 
ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก = Clinical psychology synopsis
   กนกรัตน์ สุขะตุงคะ / 2556
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก(10040644).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM105
ก125ป 2556 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความท้อถอยทางการเรียนของนักศึกษาระดับบ..
   สุชานันท์ เกิดผล / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM