uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 100 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความวิตกกังวล
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผลขอโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลมต่อความวิตกก..
   พจนา หลุยเจริญ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stressmanageme..
   มรรยาท รุจิวิชชญ์ / 2556
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM172
ม194 2556 
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต= Stress manageme..
   มรรยาท รุจิวิทย์ / 2548
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการลดความวิตกกังวลในผู้ป..
   อกนิษฐ์ เลศักดิ์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลังที่..
   มุทิตา จองวรรณศิริ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อความวิตกกังวลข..
   พนิดา สุทธิประภา / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อลดความวิตกกังว..
   อรนุช คลังบุญครอง / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนารูปแบบพัฒนาทักษะอาจารย์พยาบาลในการลดความวิตกกังวลจาก..
   วิยะดา รัตนสุวรรณ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรักษาระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนส่องกล้องตรวจหลอดลม ..
   พจนา หลุยเจริญ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลใ..
   เจริญ สมพงษ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ณ..
   วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย..
   ปิยะพร นิยากร / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 12/100 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM