uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 235 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความเครียด
ผลการค้นหา เลขเรียก
คุณภาพการนอนหลับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห..
   ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Mind/Body Medicine
   แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Stress in the Workplace : A Report at the Faculty of Medicin..
   กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลยุทธ์คลายเครียด
   เอนก บวรไกรศรี / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
F575
อ893ก 2552 
การจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ..
   ปราถนา สวัสดิสุธา / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stressmanageme..
   มรรยาท รุจิวิชชญ์ / 2556
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM172
ม194 2556 
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต= Stress manageme..
   มรรยาท รุจิวิทย์ / 2548
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด = Human response tostress
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160
พ172ก 2552 
การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการความเครียดในสตรีที่มี..
   สุภาพร เลิศกวินอนันต์ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดโดยใช้การเจริญสติเป็นฐานเพื่อลดความเครียดจากความต้อง..
   ธณารัตน์ พลับพลาไชย / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุด..
   แพงพรรณ เท่าสาร / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะเครียด
   เชาวนีย์ ล่องชูผล / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [20]   [แสดง 12/235 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM