uMedia3 : Media Management powered by uLibM
คำค้น:
พบจำนวน 163 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ ..
    / 2543
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
 
กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2528
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดาทารกและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-..
    / 2543
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
 
กระบวนการพยาบาลทางจิตสังคม
   จารุวรรณ ต.สกุล / 2532
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตโดยอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบ..
   วณิชนันท์ ลายทอง / 2554
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว157ก 2554 
การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย = Mental stateexamination an..
    / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 18 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 21 ไอเทม)
WM141
ก452 2552 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
    / 2558
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10045034).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM141
ก452 2558 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
    / 2559
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10046665).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WM141
ก452 2559 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด = Human response tostress
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160
พ172ก 2552 
การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล = Psychiatric therapies ..
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2553
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การบำบัดทางจิตและการให้การพยาบาล0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY160
น256ก 2553 
การพยาบาลจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิกฤตตามแบบแผนสุขภาพ
   ช่อลดา พันธุเสนา / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวช
    / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวช (10042538).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160
กร492 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [14]   [แสดง 12/163 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM