uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่มีภาวะปอดอักเสบจาการใช..
   วรรณชนานนท์ คูหาศักดิ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาคุณภาพ : การลดอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เค..
   เบญจวรรณ นครพัฒน์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่ง..
   จุฬีพรรณ การุโณ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เคร..
   มยุรี กมลบุตร, อุดมพร คำสั่งเลิศ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเ..
   ยุวนิดา อารามรมย์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องก..
   พนิดา กาวินำ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการส่งเสริมการใช้กลุ่มแนวปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบจากการใ..
   ลาวัลย์ เพชรคำ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย..
   จิราภรณ์ สีห์รา / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรพยาบาลต่อการปฏิบัติเพ..
   เยาวลักษณ์ อโณทยานนท์ / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โรคปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิดในหอผู้ป่ว..
   ปรารถนา อุนจะนำ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM