uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 51 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สุขภาพจิต การพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตโดยอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบ..
   วณิชนันท์ ลายทอง / 2554
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว157ก 2554 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด = Human response tostress
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160
พ172ก 2552 
การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนที่พึงประสงค์ในทศว..
   ศิริพร เพ็งเจริญ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ
   ขวัญพนมพร ธรรมไทย / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวช สู่การปฏิบัติ เล่ม10001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 8 ไอเทม)
WY160
ข269ก 2554 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)
    / 2556
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มที่ 10001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 21 ไอเทม)
WY160
ก492พ 2556 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)
    / 2557
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง).เล่ม 1(10029420).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://lib.bcnsurin.ac.th/ULIB..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
ก492พ 2557 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)
    / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2 (1003828).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 11 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WY160
ก492พ 2556 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
    / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
    / 2550
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
WY160
ก492 2550 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   เพียรดี เปี่ยมมงคล / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 19 ไอเทม)
WY160
พ949ก 2553 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   เพียรดี เปี่ยมมงคล / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (10040137).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY160
พ949ก 2556 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
    / 2549
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/51 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM