uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 315 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
   ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY159
ป191ก 2553 
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน = Nursing care for..
   ดรุณี ชุณหะวัต / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน (10042769).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY163
ด135ก 2556 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Nursing care of the child and adol..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 2551
   สื่อวีดิทัศน์/ดีวีดี ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VC
WY159
ส747ก 2551 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โร..
   ลักขณา ศรสุรินทร์ / 2561
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ
ล218ก 2561 
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด..
   อุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน์ / 2553
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบ0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ
อ823ก 2553 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้แต่ง / 2528
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้แต่ง / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้แต่ง / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [27]   [แสดง 12/315 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM