uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 315 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการค้นหา เลขเรียก
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 = Menta..
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 11-15 = Ment..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-10 = Menta..
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 1-7 = Teaching-learning ..
    / 2539
   หนังสือทั่วไป,วารสารฉบับปัจจุบัน ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WA18.1
ม246ก 2539 ล.1 
การเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 8-15 = Teaching-learning..
    / 2539
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเผยแพร่เกิน 10 ปี (ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WA18.8
ม246ก 2539 ล.2 
การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและห..
   นิตยา เพ็ญศิรินภา / 2554
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจ0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WG210
น578ก 2554 
การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและห..
   นิตยา เพ็ญศิรินภา / 2557
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แนวคิดและการปฏิบัติ(10054203).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WG210
น578ก 2557 
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมหน่วยที่ 1-7
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมหน่วยที่8-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข หน่วยที่1-7
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2526
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขหน่วยที่ 8-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2527
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [27]   [แสดง 12/315 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM