uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 315 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขฯ
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2532
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการสื่..
   สุนทรี หาญเสมอ / 2556
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ
ส814ค 2556 
คู่มือการศึกษาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)..
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือการศึกษาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7 (10047301).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS562
ส747คม 2560 
จริยศึกษา หน่วยที่ 9-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
บรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1-7
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
บรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 8-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2531
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ประชากรกับการสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2531
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ประชากรกับการสาธารณสุขหน่วยที่ 1-8
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2532
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข= M..
    / 2544
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WA525
ส747ป 2544 
ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน หน่วยที..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน หน่วยที..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2546
   หนังสือเก่า,หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [27]   [แสดง 12/315 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM