uMedia3 : Media Management powered by uLibM
คำค้น:
พบจำนวน 172 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing
   สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว / 2554
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวช0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 11 พร้อมให้บริการ และ 9 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ส868ก 2554 
การพยาบาลจิตเวช
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล / 2525
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing
    / 2559
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 9 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY160
ก492 2559 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing
    / 2561
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (10048318).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 9 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY160
ก492 2561 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing
    / 2557
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (10042706).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 12 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ก492 2557 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์
   ลักขณา ธรรมไพโรจน์ / 2536
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวชสำหรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลและ ฯ
   กองงานวิทยาลัยพยาบาล / 2519
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ
   ขวัญพนมพร ธรรมไทย / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวช สู่การปฏิบัติ เล่ม10001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 8 ไอเทม)
WY160
ข269ก 2554 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)
    / 2556
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มที่ 10001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 15 พร้อมให้บริการ และ 6 ไอเทมถูกยืม (มี 21 ไอเทม)
WY160
ก492พ 2556 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)
    / 2557
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง).เล่ม 1(10029420).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://lib.bcnsurin.ac.th/ULIB..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
ก492พ 2557 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)
    / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2 (1003828).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 6 พร้อมให้บริการ และ 9 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WY160
ก492พ 2556 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
    / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15]   [แสดง 12/172 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM