uMedia3 : Media Management powered by uLibM
คำค้น:
พบจำนวน 172 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะเครียด
   เชาวนีย์ ล่องชูผล / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2561
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด (10048524).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY160
น256ก 2561 
การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nursing care for persons with..
   ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ / 2560
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท (10047593).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 26 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY160
ภ376ก 2560 
การพยาบาลภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์
   ทรงพร จันทรพัฒน์ / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1
   วาทินี สุขมาก / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตและจิตสังคม0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 16 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ว464ก 2556 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
    / 2547
   ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2545
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2554
   หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 270001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://lib.bcnsurin.ac.th/ULIB..]
    มี 27 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 28 ไอเทม)
WY160
อ332ก 2554 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 20 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 21 ไอเทม)
WY160
อ332ก 2556 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
   บุญวดี เพชรรัตน์ / 2539
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
   วาทินี สุขมาก / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ว464พ 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [15]   [แสดง 12/172 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM