uMedia3 : Media Management powered by uLibM
คำค้น:
พบจำนวน 172 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญ..
   อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี / 2562
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต (10049628).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
อ161ก 2562 
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด = Relationship ..
   สุรัมภา ยอดมณี / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด (10038771).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    มี 14 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WY160
ส857ก 2556 
การสัมภาษณ์เพื่อการช่วยเหลือทางการพยาบาล
   กฤตยา แสวงเจริญ / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
การสัมภาษณ์และการตรวจทางจิตเวช
   มาโนช หล่อตระกูล / 2538
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
 
การสื่อสารเพื่อการบำบัด
   ลัดดา แสนสีหา / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
   วาทินี สุขมาก / 2557
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด (10038706).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 17 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ว464ก 2557 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 = Menta..
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-10 = Menta..
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และตัวตน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นป..
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมกา..
   ลักขณา รุ่งสอาด / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภท
   ปริสนา ใจกิจสุวรรณ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช
   สุรเดช ประยูรศักดิ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]   [แสดง 12/172 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM