uMedia3 : Media Management powered by uLibM
คำค้น:
พบจำนวน 172 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความเครียด ความวิตกกังวล และสุขภาพ
   จำลอง ดิษยวณิช / 2545
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวช = Guide to psychiatric
    / 2556
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวช (10038479).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
ค695 2556 
คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
    / 2535
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาล
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเจ้าหน้าที่สา..
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 30 ไอเทม)
 
คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์ (ปรับปร..
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
 
คู่มือจิตเวชคลินิก
   สมภพ เรืองตระกูล / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือศูนย์ศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WM140
ส271ค 2553 
คู่มือจิตเวชประจำบ้าน พุทธธรรมประยุกต์
   เดชา สุทธิกานต์ / 2556
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือจิตเวชประจำบ้าน พุทธธรรมประยุกต์(10040666).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM34
ด842ค 2556 
คู่มือจิตเวชศาสตร์
   สมภพ เรืองตระกูลและคณะ / 2536
   หนังสือทั่วไป,หนังสือเก่า ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
 
คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน
   สมภพ เรืองตระกูล / 2544
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน
   สมภพ เรืองตระกูล / 2546
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100
ส271ค 2546 
คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิชาก..
   วาทินี สุขมาก / 2558
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (10045158).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY160
ว464ค 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 12/172 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM