ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรบริการห้องสมุด

1. บริการการอ่าน โดยการจัดเตรียมหนังสือและวัสดุการอ่าน
    ทุกประเภทเพื่อการอ่านทั่วไปหรือเพื่อศึกษาค้นคว้าได้ตาม
    ความสนใจ

2. บริการสารนิเทศ ช่วยการสืบค้นสารนิเทศได้อย่างกว้างขวาง
   โดยใช้เทคโนโลยีสารนิเทศให้ผู้ใช้ได้รับสารนิเทศอย่างรวด
    เร็วและเหมาะสม

3. บริการยืม คืน

4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

5. ประชาสัมพันธ์แนะนำวัสดุสารนิเทศใหม่ที่เข้าห้องสมุด

6. บริการข่าวสารทันสมัย

7. บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด (Online Public Access
    Catalog-OPAC)

8. บริการอินเตอร์เน็ตและสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

9. บริการถ่ายเอกสาร

10. บริการอื่นๆ ได้แก่ จำหน่ายหนังสือตำราของโครงการสวัสดิการ
      สถาบันพระบรม
ราชชนกและรับสั่งซื้อหนังสือตำรา
      จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านค้าต่างๆ


ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM