ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

      วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
              ตำราหลักทางการพยาบาลอนามัยชุมชนปีการศึกษา 2562   คลิก
           ตำราหลักทางการพยาบาลอนามัยชุมชนปีการศึกษา 2563  คลิก

บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2563
1. กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร (บรรณาธิการ). (2561). การพยาบาลชุมชน  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
2. จินตนา วัชรสินธุ์. (2560). การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง. ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์.
3. จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (บรรณาธิการ). (2554). การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จุดทอง.
4. ดารุณี จงอุดมการณ์. (2558). การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต (พิมพ์ครั้งที่ 2).ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
5. ชลการ ทรงศรี. (2559). การจัดบริการสุขภาพที่บ้าน. ขอนแก่น: เพ็ญ พรินติ้ง.
6. นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา, ธีรพร สถิรอังกูร และทิพย์สุดา ลาภภักดี. (2556). การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
7. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ. (2555). ทฤษฎี ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติในงานพยาบาลอนามัยชุมชน  (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.
8. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ. (2561). การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.
9. พรฤดี นิธิรัตน์ และสายใจ จารุจิตร. (2559). กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
10. ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2559). การพยาบาลครอบครัว. นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.
11. ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2560). กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
12. ศิวพร อึ้งวัฒนา. (2560). การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
13. วราภรณ์ บุญเชียง. (2557). อนามัยโรงเรียน. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
14. วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (2560). เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้น สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (2560). เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
15. ศิวพร อึ้งวัฒนา และพรพรรณ ทรัพย์ไพบูลกิจ (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลชุมชน. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
16. ศิวพร อึ้งวัฒนา และรังสิยา นารินทร์. (2561). การพยาบาลชุมชน : อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
17. สรญา แก้วพิทูลย์. (2561). เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครราชสีมา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
18. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์, ปณิธี ธัมมวิจยะ, อริยะ บุญงามชัยรัตน์, นวิยา นันทพานิช, อัมพร ศรีสำรวล และอภิญญา หอมอินจันทร์. (2554). การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ : ชุดคู่มือความรู้ด้านสุขภาพและการบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เล่ม 9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
19. สมศักดิ์ โทจำปา. (2562). อนามัยโรงเรียน. พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.
20. อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล. (2556). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
21. อังค์ริสา พินิจจันทร์. (2558). การให้บริการสุขภาพที่บ้าน. ชัยนาท : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท.
22. เอื้อจิต สุขพูล. (2554). การดูแลสุขภาพชุมชน : แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติการพยาบาล. สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์.

             

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM