ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

      วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
              ตำราหลักทางการพยาบาลอนามัยชุมชนปีการศึกษา 2562   คลิก

บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2562

1. กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลชุมชน. กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  (WY106 ก492ก 2559 จำนวน 20 เล่ม)

2. จินตนา วัชรสินธุ์. (2560). การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง. ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์. (WY159.5 จ483ก 2560 จำนวน 20 เล่ม) 

3. จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. (2554). การพยาบาลอนามัยชุมชน: แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จุดทอง.(WY106 ก492 2554 จำนวน 15 เล่ม ; ปี 2553 จำนวน 10 เล่ม)

4. ดารุณี จงอุดมการณ์. (2558). การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (WY200 ด427 2558 จำนวน 10 เล่ม มีปี 2561 20 เล่ม)

5. นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา และคณะ. (2554). การพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. (WY106 ก493 2554 จำนวน 2 เล่ม)


6. พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ. (2557). ทฤษฎี ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติในงานพยาบาลอนามัยชุมชน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY106 พ718ท 2557 จำนวน 5 เล่ม  ปี 2555 จำนวน 10 เล่ม ปี 2553 จำนวน 10 เล่ม ปี 2552 จำนวน 12 เล่ม)

7. พรฤดี นิธิรัตน์ และสายใจ จารุจิตร. (2559). กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. (WY106 พ276ก 2559 จำนวน 20 เล่ม)

8. ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2559). การพยาบาลครอบครัว. นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY200 ย411ก 2559 จำนวน 2 เล่ม)

9. ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และสุภาภรณ์วรอรุณ. (2560). กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WY106 ล426ก 2560 จำนวน 10 เล่ม มีปี 2561 10 เล่ม)

10. วราภรณ์ บุญเชียง. (2557). อนามัยโรงเรียน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WA350 ว321อ 2557)

11. ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2554). กระบวนการพยาบาล :เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิ (พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง). มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (WY100 ศ444ก 2554 จำนวน 20 เล่ม ; ปี 2553 จำนวน 10 เล่ม ; ปี 2550 จำนวน 5 เล่ม)

12. ศิวพร  อึ้งวัฒนา และพรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ. (2555). การพยาบาลชุมชน. เชียงใหม่: ครองช่าง พริ้นติ้ง. (WY106 ก492พ 2555 จำนวน 15 เล่ม)

13. สายพิณ หัตถีรัตน์และคณะ. (2553). คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. (WA308 ค695 2553 จำนวน 4 เล่ม)


14. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์, ปณิธี ธัมมวิจยะ, อริยะ บุญงามชัยรัตน์, นวิยา นันทพานิช, อัมพร ศรีสำรวล, สมจิตร์ พงษ์พานืช และอภิญญา หอมอินจันทร์. (2554). การป้องกันการควบคุมและภัยสุขภาพ ชุดคู่มือความรู้ด้านสุขภาพและบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. (WA541.JT3 ก491 2554)​

15. หทัยชนก บัวเจริญและคณะ. (2553). การพยาบาลในระบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. (WY106 ก492 2553 จำนวน 10 เล่ม)

16. เอื้อจิต  สุขพูล. (2554). เอกสารประกอบการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพชุมชน : แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติการพยาบาล. สุรินทร์ : โครงการตำราวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. (WY106 อ932ก 2554 จำนวน 3 เล่ม)                    

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM