ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

    วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลเด็กที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
  • ตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2561  คลิก
  • ตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2562  คลิก
  • ตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2563    คลิก
 
บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2563
 
1. ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, ฟองคำ ติลกสกุลชัย, วิไล เลิศธรรมเทวี, อัจฉรา เปรื่องเวทย์, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และสุดาภรณ์ พยัทฆเรือง (บรรณาธิการ). (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, ฟองคำ ติลกสกุลชัย, วิไล เลิศธรรมเทวี, อัจฉรา เปรื่องเวทย์, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และสุดาภรณ์ พยัทฆเรือง (บรรณาธิการ). (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
2. จุรีย์ นฤมิตเลิศ, จุไร อภัยจิรรัตน์, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, โรส ภักดีโต และอัจฉรีย์ เพียรอภิธรรม. (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
3. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2555). การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง. สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม 1. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.
 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทาง     อายุรกรรมในระบบต่างๆ. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.
พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) : โรคติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิ์การวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.
5. พูลสุข ศิริพูล. (2554). การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
6. รุจา ภู่ไพบูลย์ (บรรณาธิการ). (2556). การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
7. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์. (2558). หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
8. วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ. (2556). การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.
9. ชลดา จันทร์ขาว. (2562). การพยาบาลทารกแรกเกิด (พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพฯ : งานตำราและวารสาร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย.
10. กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2556). การพยาบาลทารกแรกเกิด  (พิมพ์ครั้งที่ 8). สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM