ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

    วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลเด็กที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
  • ตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2561  คลิก
  • ตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2562  คลิก
 
บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2562
 
1. กัลยา นาคเพ็ชร, ทัศนีย์ อรรถารส, พิมพิไล ทองไพบูลย์, พิไลลักษณ์ โรจนประสิทธิ์, ราตรี สัณฑิติ และอัจฉรีย์ เพียรอภิธรรม. (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (WY159 ต367ภ 2555 จำนวน 10 เล่ม มีปี 2553 15 เล่ม)

2. คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : พรี-วัน. (WY159 ต367 2555 มีปี 2561 3 เล่ม ปี 2555 จำนวน 16 เล่ม ; มีปี 2553 จำนวน 13 เล่ม ; ปี 2552 จำนวน 16 เล่ม)

3. คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : พรี-วัน. (WY159 ต367 2555 มีปี 2561 3 เล่ม ; ปี 2555 จำนวน 16 เล่ม ; ปี 2553 จำนวน 12 เล่ม ; ปี 2552 จำนวน 16 เล่ม)

4. จุรีย์ นฤมิตเลิศ, จุไร อภัยจิรรัตน์, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, โรส ภักดีโต และอัจฉรีย์ เพียรอภิธรรม. (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.   (WY159 ต367ภ 2555 จำนวน 10 เล่ม)

5. บุญเพียร จันทวัฒนา และคณะ. (2553). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY159 ต367 2553 ล.1 จำนวน 13 เล่ม)

6. บุญเพียร จันทวัฒนา และคณะ. (2553). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (:WY159 ต367 2553 ล.2 จำนวน 12 เล่ม)


7. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2555). การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง. สงขลา: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WY159 บ672ก 2555 จำนวน 17 เล่ม)

8. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลเด็ก เล่ม 1: หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด (พิมพ์ครั้งที่ 2) นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. (WY159 ก492 2556 จำนวน 2 เล่ม) 

9. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม 2: การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. (WY159 ก492 2555 จำนวน 23 เล่ม)
    พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.(: WY159 ก492 2556 จำนวน 2 เล่ม)

10. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (บรรณาธิการ).(2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 : โรคติดเชื้อความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรมอุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. (WY159 ค962ก 2555 จำนวน 23 เล่ม ; ปี 2556 จำนวน 2 เล่ม)
     พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (บรรณาธิการ).(2556). การพยาบาลเด็ก เล่ม 3  : โรคติดเชื้อความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรมอุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.(:WY159 ค962ก 2556 จำนวน 2 เล่ม ; ปี 2555 จำนวน 23 เล่ม)

11. รุจา ภู่ไพบูลย์ (บรรณาธิการ). (2558). การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่ว. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY159 ก513 2555 จำนวน 11 เล่ม มีปี 2558 จำนวน 3 เล่ม) 

12. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์. (2558). หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (WY159 ห459 2558)

13. ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, ฟองคำ ติลกสกุลชัย, วิไล เลิศธรรมเทวี, อัจฉรา เปรื่องเวทย์, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และสุดาภรณ์ พยัทฆเรือง. (บรรณาธิการ). (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY159 ต367 2555 จำนวน 16 เล่ม)

14. รีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, ฟองคำ ติลกสกุลชัย, วิไล เลิศธรรมเทวี, อัจฉรา เปรื่องเวทย์, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และสุดาภรณ์พยัทฆเรือง. (บรรณาธิการ). (2555). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY159 ต367 2555 จำนวน 16 เล่ม)
 
 

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM