ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรบุคลากรห้องสมุด


สุชาดา นิ้มวัฒนากุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
...............................


ดร.คมวัฒน์ รุ่งเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
...............................


นางสาวสุณิสา สำเร็จดี
ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
...............................


นางอรทัย รัตนโชต

เจ้าพนักงานห้องสมุด
......................นางดารณี  บุญอุ่น
เจ้าพนักงานธุรการ
....................


ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM