ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรบุคลากรห้องสมุด


สุชาดา นิ้มวัฒนากุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
...............................

ดร.อติพร  ทองหล่อ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
...............................นางเยาวนา  ยงยืน
วิทยาจารย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการ
...............................นางสาวสุณิสา สำเร็จดี
ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ชำนาญการ
...............................


นางอรทัย รัตนโชต

เจ้าพนักงานห้องสมุด
......................นางดารณี  บุญอุ่น
เจ้าพนักงานห้องสมุด
....................


ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM