ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
  • ตำราหลักทางการพยาบลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2561   คลิก
  • ตำราหลักทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2562
บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2562
*****************
1. ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข และศุกร์ใจ เจริญสุข. (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. (WY160 ก492พ 2557 จำนวน 1 เล่ม ปี 2556 จำนวน 21 เล่ม)

2.  ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข และศุกร์ใจ เจริญสุข. (2556). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มที่ 2 
(ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. (WY160 ก492พ 2556 จำนวน 15 เล่ม)

3. พิมพ์วลัญช์ อายุวัฒน์ และปรานต์ศศิ เหล่ารัตน์ศรี. (2559). โรคจิตเภท: กรณีศึกษาและการพยาบาล. ขอนแก่น: เพ็ญพรินติ้ง. (WY160 พ718ร 2559 จำนวน 1 เล่ม)

4. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ. (2560). การพยาบาลผู้ที่เป็นโรค จิตเภท. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY160 ภ376ก 2560)

5. ยาใจ สิทธิมงคล, พวงเพชร เกสรสมุทร, นพพร ว่องศิริมาศ และอทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง. (2559). การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครปฐม: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY160 ก492 2559 ปี 2559 10 เล่ม ปี 2561 10 เล่ม)

6. วาทินี สุขมาก. (2556). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (WY160 ว464ก 2556 จำนวน 20 เล่ม)

7. วาทินี สุขมาก. (2556). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (WY160 ว464พ 2556)

8. วาทินี สุขมาก. (2557). การสื่อสารและสัมพันธภาพเพการบำบัด. กรุงเทพฯ: กากะเยียสำนักพิมพ์. (WY160 ว464ก 2557)

9. วีณา เจี๊ยบนา. (2556). การพยาบาลจิตเวช. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.  (WY160 กร492 2556)

10. สุรัมภา ยอดมณี. (2556). การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด. กรุงเทพฯ: สุภรณ์การพิมพ์. (WY160 ส857ก 2556 จำนวน 15 เล่ม)

11. สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. (2554). การพยาบาลจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (WY160 ส868ก 2554 จำนวน 20 เล่ม)

12. สายฝน เอกวรางกูร. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3). นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (WY160 ก492ส 2559 ปี 2559 จำนวน 6 เล่ม ปี 2561 จำนวน 9 เล่ม ปี 2558 10 เล่ม)
     สายฝน เอกวรางกูร (บรรณาธิการ). (2561). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 4). นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (WY160 ก492ส 2561 ปี 2559 จำนวน 6 เล่ม ปี 2561 จำนวน 9 เล่ม ปี 2558 10 เล่ม)


13. สายฝน เอกวรางกูร (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (WY160 ก492ส 2559 มีปี 2559 จำนวน 20 เล่ม ปี 2561 5 เล่ม)
     สายฝน เอกวรางกูร (บรรณาธิการ). (2561). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 4). นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (WY160 ก492ส 2561 มีปี 2559 จำนวน 20 เล่ม ปี 2561 5 เล่ม)

14. สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง และพูลสุข หิงคานนท์ (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เล่ม 1. พิษณุโลก: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (WY160 ส814ก 2559)

15. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2556). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991). (วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พย.1315 : WY160 อ332ก 2556 มีปี 2556 21 เล่ม ; ปี 2554 28 เล่ม)

16. อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, ประภา ยุทธไตร, พวงเพชร เกษรสมุทร และวารีรัตน์ ถาน้อย. (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลจิตเวชศาสตร์. นครปฐม: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY160  ก492 2557 จำนวน 20 เล่ม)

17. Elder, R., Evans, K., & Nizette, D. (2014). Mental health nursing : a manual for practice. (Trenoweth, S., trans.). Edinburgh: Churchill Living Stone. (WY160 E37 2014 จำนวน 3 เล่ม)

18. Halter, M.J. (ed.). (2014). Varcarolis' foundations of psychiatric mental health nursing : a clinical approach (7th ed.). St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders. (WY160 V289e 2014 จำนวน 1 เล่ม)

19. Keltner, N.L., & Steele, D. (2015). Psychiatric nursing. (7th ed.). St. Louis: Elsevier Mosby. (WY160 K29P 2015 จำนวน 2 เล่ม)

20. Stickley, T., & Wright, N. (eds.). (2014). Theories for mental health nursing : a guide for practice. London : SAGE. (WY160 T396 2014 จำนวน 1 เล่ม)

21. Varcarolis, E.M. (2015). Manual of psychiatric nursing care planning: assessment guides, diagnoses, psychopharmacology. (5th ed). St. Louis : Saunders Elsevier. (WY160 V289M 2015 จำนวน 1 เล่ม)

 
 
 

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM