ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

 
     วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
  • ดาวน์โหลดตำราหลักสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2561  คลิก
  • ดาวน์โหลดตำราหลักสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2562 คลิก

บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์                     ปีการศึกษา 2562
             *************
1. กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2556). การพยาบาลทารกแรกเกิด (พิมพ์ครั้งที่ 8). สมุทรปราการ: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.(วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1, พย.1321: WY159 ก492ก 2553 จำนวน 15 เล่ม : พิมพ์ครั้งที่ 8 ปี 2556 จำนวน 20 เล่ม)

2. กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2556). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (WY157 ก125ก 2555 มีปี 2555 จำนวน 30 เล่ม มีปี 2556 จำนวน 5 เล่ม)
    กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2560). การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต. (WY157.3 ก125ก 2560 จำนวน 18 เล่ม และมีปี 2559 2 เล่ม)

3. จันทรรัตน์ เจริญสันติ (บรรณาธิการ). (2557). สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะตั้งครรภ์). กรุงเทพฯ: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  (WY157 ส677 2557 จำนวน 20 เล่ม)  

4. ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล. (2555). การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด. กรุงเทพฯ: ซี จี ทูล. (WY157 ช114ก 2555)
   ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล. (2558). การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WY157 ช114ก 2558 มีปี 2555 จำนวน 15 เล่ม มีปี 2558 จำนวน 10 เล่ม)

5. ดาริณ โต๊ะกานิ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2556). ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.(WY157 ด429ท 2556 จำนวน 25 เล่ม)

6. ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์. (2557). คำศัพท์สูติศาสตร์. สงขลา: ภาควิชาการพยาบาสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WQ13 ฐ341ค 2557 จำนวน 10 เล่ม)

7. นันทพร แสนสิริพันธ์ และฉวี เบาทรวง (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY157 น419 2560 จำนวน 20 เล่ม และปี 2561 10 เล่ม)

8. นันทพร แสนศิริพันธ์ และสุกัญญา ปริสัญญกุล. (2558). การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิดทฤษฎี สู่การปฏิบัติ. เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY157 น419ก 2558 จำนวน 15 เล่ม)

9. ปิยนันท์ ลิมเรืองรอง. (2562). การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. 

10. ปิยะนุช พรหมสา ณ สกลนคร. (2559). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น: เพ็ญพรินติ้ง. (WY157 ป621พ 2559 จำนวน 1 เล่ม)

11. เพื่อนช่วยจำ. (2559). ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกและทบทวนการผดุงครรภ์. กรุงเทพฯ:      [ม.ป.พ.]. (WY157 ท119 2559 จำนวน 5 เล่ม)

12. พรพรรณ ภูสาหัส. (2559). เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัสสัมชัญ. (WQ15 พ247ร 2559 จำนวน 10 เล่ม)

13. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ. (บรรณาธิการ). (2557). ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรร (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WQ240 ภ476 2557 จำนวน 10 เล่ม)

14. ภัทราพร อรัณยภาค. (2559). การพยาบาลระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม. (WY157 ภ367ก 2559 จำนวน 10 เล่ม)

15. มณีภรณ์ โสมานุภรณ์. (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 11). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. (WY157 ม133ก 2556 จำนวน 20 เล่ม ; ปี 2553 จำนวน 10 เล่ม และปี 2550 จำนวน 10 เล่ม)

16. มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2558). การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัสสัมชัญ. (WY157 ม516ก 2558 จำนวน 10 เล่ม)

17. มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2560). แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน (ปรับปรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: โครงการตำราวิทยาลัยเซนต์หลุยส์. (WY157 ม516น 2560 จำนวน 20 เล่ม)

18. ยุวดี วัฒนานนท์ และศิริวรรณ์  สันทัด (บรรณาธิการ). (2557). ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราการพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY157 ป135 2557 จำนวน 20 เล่ม)

19. วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์. (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 12). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. (WY157 ว256ก 2557 จำนวน 20 เล่ม)

20. วรรณรัตน์  สุวรรณ (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข. (WY157 ก492 2556 จำนวน 30 เล่ม)


21. วิทยา ถิฐาพันธ์, พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, กติกา นวพันธุ์ และณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ (บรรณาธิการ). (2554). เวชศาสตร์ปริกำเนิด: คัดกรอง & ป้องกัน & ส่งเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยนครีเอชั่น จำกัด. (WQ210 ว896ค 2554 จำนวน 8 เล่ม)

22. วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลสูติศาสตร์. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข. (WY157 ห321 2555 จำนวน 5 เล่ม)

23. วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์. (2554). การพยาบาลมารดาหลังคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 7). ชลบุรี: ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (WY157 ว729ก 2554 จำนวน 10 เล่ม)

24. วีรวรรณ ภาษาประเทศ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์และสิตานันท์ ศรีใจวงศ์. (2556). การพยาบาลระยะคลอด. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. (WY157 ว835ก 2556 จำนวน 20 เล่ม)

25. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 (พิมพ์ครั้งที่ 13). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.(WY157 ก492 2557 จำนวน 20 เล่ม)

26. ศศิกานต์ กาละ. (2561). การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนิแม่ : บทบาทพยาบาล. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. (WY157 ศ287ค 2561 จำนวน 5 เล่ม)


27. ศิริวรรณ  แสงอินทร์. (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด. ชลบุรี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (WY157 ก492 2557 จำนวน 20 เล่ม)

28. ศีตรา มยูขโชติ, อุตม์ชญาน์ อินทเรือง, พิเชษฐ แซ่โซว และชัชฎาพร จันทรสุข. (2556). การคลอดปกติ. สุรินทร์: ส.พันธุ์เพ็ญ. (WY157 ศ561ค 2554 มีฉบับปี 2554 จำนวน 2 เล่ม) 
      ศีตรา มยูขโชติ และอุตม์ชญาน์ อินทเรือง. (2560). การคลอดปกติ. สุรินทร์ : ส.พันธุ์เพ็ญ. 

29. ศีตรา มยูขโชติ, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ และศศิธร วิโสรัมย์. (2554). การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากและสูติศาสตร์หัตถการ. สุรินทร์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. (WY157 ศ561 2554 จำนวน 2 เล่ม)
      ศีตรา มยูขโชติ และชัชฎาพร จันทรสุข. (2558). การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะฉุกเฉินทางการคลอด. สุรินทร์ : ส.พันธุ์เพ็ญ. 

30. สินีนาฎ หงส์ระนัย. (2555). การพยาบาลในระยะคลอด :หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. (WY157 ส727ก 2555 จำนวน 20 เล่ม)

31. สุภาพ ไทยแท้. (2556). การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะผิดปกติในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WY157 ส838ก 2556 มีปี 2556 จำนวน 21 เล่ม; ปี 2555 จำนวน 23 เล่ม และปี 2554 จำนวน 13 เล่ม)

32. สุภาวดี เครือโชติกุล. (2554). การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (WY157 ส838ก 2554 จำนวน 10 เล่ม)

33. อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล. (บรรณาธิการ). (2557). สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1 (ระยะตั้งครรภ์). เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY157 ส677 2557 จำนวน 10 เล่ม)

34. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล และพฤหัส พงษ์มี. (ผู้แปล). (2555). การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย. (WQ450 ก446 2555 จำนวน 16 เล่ม)

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM