ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์

 
     วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ ที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
  • ดาวน์โหลดตำราหลักสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  คลิก
  • ดาวน์โหลดตำราหลักสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 คลิก
  • ดาวน์โหลดตำราหลักสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  คลิก

บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์  ปีการศึกษา 2563
             *************
1. กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2556). การพยาบาลทารกแรกเกิด  (พิมพ์ครั้งที่ 8). สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

2. กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2560). การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.

3. กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2556). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรม  (พิมพ์ครั้งที่ 3).สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

4. จันทรรัตน์ เจริญสันติ (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์. เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

5. ชลดา จันทร์ขาว. (2562). การพยาบาลทารกแรกเกิด (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : งานตำราและวารสาร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย.
6. ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล. (2558). การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

7. ชฎาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกษร สุวิทยะศิริ. (2562). การพยาบาลในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.

8. นันทพร แสนศิริพันธ์ และฉวี เบาทรวง (บรรณาธิการ). (2561). การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน (พิมพ์ครั้งที่ 2).เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

9. นันทพร แสนศิริพันธ์ และสุกัญญา ปริสัญญกุล. (2558). การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ. เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

10. ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง (บรรณาธิการ). (2562). การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

11. ปิยะนุช ชูโต (บรรณาธิการ). (2562). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

12. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ (บรรณาธิการ). (2557). ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

13. ภัทรพร อรัณยภาค. (2559). การพยาบาลระยะคลอด  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม.

14. วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 12). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.
มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลสูติศาสตร์. เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 11). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลสูติศาสตร์. เล่ม 3 (พิมพ์ครั้งที่ 13). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.

15. มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2562). การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์.

16. มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2560). แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยเซนต์หลุยส์.


17. วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์. (2554). การพยาบาลมารดาหลังคลอด  (พิมพ์ครั้งที่ 7). ชลบุรี : ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา.

18. วีรวรรณ ภาษาประเทศ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์ และสิตานันท์ ศรีใจวงศ์.(2556). การพยาบาลระยะคลอด. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.

19. ศีตรา มยูขโชติ และจุฬารัตน์ ห้าวหาญ. (2563). การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากและสูติศาสตร์หัตถการ (พิมพ์ครั้งที่ 3). สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์.

20. ศีตรา มยูขโชติ และชัชฎาพร จันทรสุข. (2558). การพยาบาลมารดาที่มีภาวะฉุกเฉินจากการคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ส.พันธุ์เพ็ญ.

21. ศีตรา มยูขโชติ และอุตม์ชญาน์ อินทเรือง. (2560). การพยาบาลมารดาคลอดปกติ. สุรินทร์: ส.พันธุ์เพ็ญ.

22. สุภาพ ไทยแท้. (2556). การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

23. สุภาวดี เครือโชติกุล. (2554). การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

24. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล และพฤหัส พงษ์มี (ผู้แปล). (2555). การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : ชมรมเวชชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย.

25. อุดมวรรณ วันศรี และณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์. (2562). การพยาบาลมารดาหลังคลอด. อุบลราชธานี: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์.

26. ศิริวรรณ แสงอินทร์ (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด. ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
                                                                                                           

          

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM