ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรระเบียบการใช้ห้องสมุด

·     สิทธิการยืมหนังสือ ตำรา วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
       

เมื่อครบกำหนดยืม ผู้ยืมจะได้รับอนุญาตให้ยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง เท่ากำหนดระยะเวลาที่ตนมีสิทธิ

  • การส่งคืนช้ากว่ากำหนด ต้องเสียค่าปรับรายการละ 1 บาท ต่อวัน หากยังค้างส่ง
  • จะไม่มีสิทธิยืมรายการอื่น
  • หากทำวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดสูญหาย ต้องหาวัสดุสารนิเทศชื่อเรื่องเดียวกันมาชดใช้                  
  • หรือชดใช้เป็นเงินเท่ากับราคาวัสดุสารนิเทศนั้นในปัจจุบัน พร้อมค่าดำเนินการ 20 บาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อปฏิบัติในการใฃ้ห้องสมุด 


ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM