ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรระเบียบการใช้ห้องสมุด

·   ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมรามราชชนนี สุรินทร์
 

ประเภทสมาชิก หนังสือ วารสาร
ฉบับล่วงเวลา
โสตทัศนวัสดุ
อาจารย์ 30 เล่ม / 30 วัน 5 ฉบับ / 5 วัน 5 รายการ / 5 วัน
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 10 เล่ม / 10 วัน 3 ฉบับ / 3 วัน 3 รายการ / 3 วัน
นักศึกษา 10 เล่ม / 10 วัน 3 ฉบับ / 3 วัน 3 รายการ / 3 วัน
นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ /หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ฯลฯ 10 เล่ม / 10 วัน 3 ฉบับ / 3 วัน 3 รายการ / 3 วัน
 

   - หนังสือสำรอง ยืมได้  1 วัน  จะต้องคืนภายในวันรุ่งขึ้น
   - วารสารฉบับปัจจุบัน ให้ยืมอ่านในห้องสมุดหรือยืมเพื่อถ่ายสำเนาเท่านั้น
   - การยืมหนังสือเพื่อไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกภายนอกวิทยาลัย ให้ยืมหนังสือเป็นกลุ่มๆ ละ  20 เล่ม กำหนดส่งคืนเมื่อกลับจากการฝึกภาคปฏิบัติ
   - การจองหนังสือ ในกรณีที่ผู้ใช้  ต้องการหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจากห้องสมุด  แต่ปรากฏว่า ผู้ใช้คนอื่น ยืมไปก่อนแล้ว โปรดแจ้งความจำนง  ในการขอจองหนังสือด้วยตนเองในระบบการจองของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM และเมื่อหนังสือเล่มที่จองมีผู้นำมาส่งคืน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านมารับหนังสือจอง
   - เมื่อครบกำหนดยืม ผู้ยืมสามารถยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง
   - การส่งคืนช้ากว่ากำหนด ต้องเสียค่าปรับรายการละ 1 บาท ต่อวัน หากยังค้างส่งจะไม่มีสิทธิยืมรายการอื่น
   - หากทำวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดสูญหาย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุสารนิเทศชื่อเรื่องเดียวกันมาชดใช้ หรือชดใช้เป็นเงินเท่ากับราคาวัสดุสารนิเทศนั้นในปัจจุบัน พร้อมค่าดำเนินการ 20 บาท

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อปฏิบัติในการใฃ้ห้องสมุด 


ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM