เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรดาวน์โหลดเอกสารการสอนเรื่องวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ


1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ หัวข้อ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
-วีดิทัศน์แนะนำการใช้ฐานข้อมูล CINAHL
ตัวอย่างวิดีทัศน์แนะนำการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

การค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) มสธ.

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac ม.ราชภัฎกำแพงเพชร

การสืบค้นหนังสือโดยใช้ CMUL OPACรูปแบบการเขียนอ้างอิง  คลิก

 
ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM