ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

   วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
  • ตำราหลักทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2561
  • ตำราหลักทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562 คลิก
     
บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562
******************

 
1. ปะราลี โอภาสนันท์. (2559). การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 2). พะเยา: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. (WY152 ป519ก 2559)
 
2. ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2555). การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ: การนำใช้  (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. (WY152 ผ225ก 2555 มีปี 2555 10 เล่ม และปี 2554 10 เล่ม)

3. ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์. (2553). การพยาบาลผู้สูงอายุ: ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY152 ล461ก 2553 มีปี 2553 10 เล่ม และปี 2552 10 เล่ม)

4. วรนาถ พรหมศวร. (2558). การพยาบาลผู้สูงอายุ. สุรินทร์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. (WY152 ว215ก 2558)

5. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์. (2552). การพยาบาลผู้สูงอายุ: ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ. มหาสารคาม: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (WY152 ว344ก 2552)

6. ศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2551). การพยาบาลผู้สูงอายุ: ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล. กรุงเทพฯ : บริษัทแอคทีฟพริ้น. (WY152 ศ464ก 2551)

7. ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพล คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ และจิตตวดี เหรัยญทอง. (2561). การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 (พิมพ์คครั้งที่ 2). เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY152 ศ481ก 2561 ล.1)

8. ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพล คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ และจิตตวดี เหรัยญทอง. (2561). การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY152 ศ481ก 2561 ล.2)

9. อรวรรณ แผนคง. (2552). การพยาบาลผู้สูงอายุ. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. (WY152 อ372ก 2552)

10. Elipoulos, C. (2014). Gerontological nursing (8th ed.). Philadelphia :Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. (WY152 E42G 2014)

11. Lippincott’s nursing guide to expert elder care. (2011). Philadelphia: Kluwer Health/        Lippincott Williams& Wilkins. (WY152 L765 2011)

12. Meiner,  S.E. (ed.). (2015). Gerontologic nursing (5th ed.). St. Louis, Mo.: Elsever/Mosby. (WY152 G377 2015)


13. Mauk, K.L. (ed.). (2014). Gerontologic nursing: Competencies for care (3rd ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning. (WY152 G337 2014)

14. Miller, C.A. (2012). Nursing for wellness in older adults (6th ed.). Philadephia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams& Wilkins. (WY152 M647n 2012)

15. Miller, C.A. (2015). Nursing for wellness in older adults (7th  ed.). Philadephia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams& Wilkins. (WY152 M647N 2015)

16. Nicol, J. (2014). Palliative and end of life care in nursing. Los Angeles: Sage. (WY152 N634P 2014)

17. Tolson. D., Booth, J., & Schofield, I. (editors.). (2011). Evidence informed nursing with older people. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. (WY152 E93 2011)

18. Touhy, T. A. & Jett, K. F. (2014). Ebersole and Hess gerontological nursing & healthy aging (4th ed.). St. Louis, Mo: Elsevier/Mosby. (WY152 T722e 2014)

19. Wold, G. H. (2008). Basic geriatric nursing (4th ed.). St. Louis, Mo.:  Elsevier/Mosby. (WY152 W852B 2008)

20. Wold, G. H. (2012). Basic geriatric nursing (5th ed.). St. Louis, Mo.:  Elsevier/Mosby. (WY152 W852B 2012)

21. Wold, G. H. (2016). Basic geriatric nursing. St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby. (WY152 W852B 2016)

 
 
 

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM