ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  วิลาวัณย์ กล้าแรง
 ชื่อเรื่อง 
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบสามเส้าในการฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ / วิลาวัณย์ กล้าแรง, ธิดา มุลาลินท์, วันเพ็ญ ทัดศรี
 พิมพ์ลักษณ์  สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  76 แผ่น
 หมายเหตุ  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้แบบสามเส้าต่อความพึงพอใจและสมรรถนะ และศึกษาระดับการเรียนรู้แบบสามเส้าของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีระดับการเรียนรู้แบบสามเส้าในด้านการใช้ตนเองเป็นเครื่องมือในการบำบัดอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาก นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบสามเส้าในภาพรวมอยู่ทั้ง 4 ด้าน นักศึกษามีคุณลักษณะพยาบาลจิตเวชในด้านคุณลักษณะเชิงวิชาการ และคุณลักษณะด้านวิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์--การศึกษาและการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--การศึกษาและการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง  พยาบาลศาสตร์--การฝึกภาคปฏิบัติ--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  ธิดา มุลาลินท์
 ผู้แต่งร่วม  วันเพ็ญ ทัดศรี
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
ว ว719ผ 2551 ฉ.1 
  Barcode: B0031091
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์
บนชั้น
2. งานวิจัย
งานวิจัย
ว ว719ผ 2551 ฉ.2 
  Barcode: 032307
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์
บนชั้น
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วิลาวัณย์ กล้าแรง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลการจัดการเรียน..
Bib 13399109219

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM