ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

EPlogo Search CINAHL at BCN Surin:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

แจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดเดือนกันยายน 2564

เดือนกันยายน 2564 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เปิดให้บริการ ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น. และวันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 10.00 - 18.00 น.


  


มาตรการการเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) :
จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้งละไม่เกิน 20 คน
วัสดุสารสนเทศแนะนำ

สุขภาพคนไทย 2564 :COVID-19 มหันตภัย..
สำนักงานกองทุนส..
อยากได้อะไรก็ได้ เทคนิคการพูดคุยเพื..
สุกิจ นวลจันทร์
วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข..
วิทยาลัยพยาบาลบ..
การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรี..
อมาวสี อัมพันศิ..
คู่มือใช้งาน Office 2019/Office 365..
ดวงพร เกี๋ยงคำ
การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้ว..
คณะกรรมการพัฒนา..
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ..
ปิยะ นากสงค์,บร..
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธา..
ปัทมา สุพรรณกุล
การพยาบาลผู้สูงอายุ :การสร้างเสริมส..
วณิชา พึ่งชมภู,..
Journal of gerontological nursing
อณูชีววิทยาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล..
ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิ..
ยุวดี วัฒนานนท์..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีในระยะ..
ปิยะนุช ชูโต,บร..
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอาย..
กันตพร ยอดใชย|ท..
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 =Fundamen..
สัมพันธ์ สันทนา..
โรคไตในภาวะวิกฤต =Critical care nep..
ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก =Pediatr..
สุภาภรณ์ เต็งไต..
ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน =Pelvic organ..
ธีระยุทธ เต็มธน..
หลอดเลือดดำขอด =Varicose vein /ณัฐว..
ณัฐวุฒิ เสริมสา..
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทาง..
ยุทธชัย ไชยสิทธ..
การวิจัยบริการทางสุขภาพ =Health ser..
กุลวดี โรจน์ไพศ..
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช..
อาภาพร เผ่าวัฒน..
การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็ก =..
ภาสกร ศรีทิพย์ส..
แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอายุรศาส..
กนกพจน์ จันทร์ภ..
มะเร็งตับและท่อน้ำดี /รุ่งฤดี ชัยธี..
รุ่งฤดี ชัยธีรก..
มะเร็งหลอดอาหาร =Esophageal Cancer/..
สมเกียรติ สรรพว..
อนามัยการเจริญพันธุ์ปลอดภัย /บรรณาธ..
อรรณพ ใจสำราญ,บ..
สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) /รั..
รัชฎา แก่นสาร์|..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีแ..
เกศินี สราญฤทธิ..
กายวิภาคศาสตร์ 1 =Anatomy 1 /บังอร ..
บังอร ฉางทรัพย์
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน :แ..
จินตวีร์ คล้ายส..
คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเ..
วั้ง, โจว||กัญญ..
เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้..
พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ตำราโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเวชป..
มณฑิรา มณีรัตนะ..
การรักษาต่อเนื่องทางอายุรศาสตร์ =Lo..
วันชัย เดชสมฤทธ..
TOEIC 1,000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ /วโรดม ว..
วโรดม วณิชศิลป์
เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์ /เพ็ญใจ..
เพ็ญใจ สินเสมอสุข
เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์[วัสดุบั..
เพ็ญใจ สินเสมอส..
เจาะข้อสอบ Redesigned TOEIC Listeni..
ทีมวิชาการบริษั..
การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแ..
ปฐมพร โพธิ์ถาวร

วัสดุฯแนะนำ

ขอเชิญคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด

เรียน  ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน
          งานห้องสมุดได้จัดเตรียมหนังสือ ตำรา สำหรับคัดเลือก
 ท่านสามารถร่วมคัดเลือกหนังสือได้ที่ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องสมุด หรือ สามารถเสนอแนะ รายชื่อหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร. 2101 และ 2102
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
                                      

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์


หนังสือมาใหม่
-- การพยาบาลผู้บาดเจ็บเล่ม 1
ไสว นรสาร บรรณาธิการ

- การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2
ไสว นรสาร บรรณาธิการ

- การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
จิณพิชญ์ชา มะมม

- การพยาบาลผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
นิราศศิริ โรจนธรรมกุล


 

ฐานข้อมูลองค์กร

ติดตามข่าวสารห้องสมุด ได้ที่เฟซบุ๊ค ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์myRSSParser: Error Mismatched tag at line 7