ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร


(FM EB OR FM EK) Full Text; Hidden NetLibrary Holdings AND Apply equivalent subjects on 2024-04-04 02:47 AM EBSCO Syndicated Feed for "(FM EB OR FM EK) Full Text; Hidden NetLibrary Holdings AND Apply equivalent subjects on 2024-04-04 02:47 AM" Alert

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | RSS Cloud RSS
ยินดีต้อนรับ

คำค้น:

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

                  สืบค้นฐานข้อมูล CINAHL COMPLETE 
EDS HEALTH (CINAHL New version)
 
 
 
 

อ่าน E-books หนังสือภาษาไทยจาก CU-eLibrary คลิกที่เมนูด้านล่าง


 

 


แจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดเดือนเมษายน 2567

เดือนพฤษภาคม 2567 ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เปิดให้บริการ ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

ปิดให้บริการ
วันเสาร์
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ดังนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมพัฒนาองค์กร

 

รายชื่อ E-BOOKS ในฐานข้อมูล eBook Collection (EBSCOhost)

คลิกดาวน์โหลดรายชื่อ Ebook

 ข้อมูล Update ณ วันที่ 4 เมษายน 2567

 

หนังสือยอดนิยมประจำเดือนมีนาคม 2567                
สารบัญวารสารใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2567
    คลิกเพื่อดูวารสารใหม่เดือนมีนาคม 2567


  

 


************************** 
                                           
                                          

 

 
 
 

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญ..
มูลนิธิอนุสรณ์ห..
การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย /วรร..
วรรณไพร แย้มมา|..
Nursing diagnosis reference manual ..
Phelps, Linda ..
Nursing outcomes classification (NO..
Moorhead, Sue.,..
Wong^'s clinical manual of pediatri..
Hockenberry, Ma..
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเท..
สำนักงานสถิติแห..
ทางเลือกกับความเหลื่อมล้ำของบริการท..
กุลภา วจนสาระ||..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระยะตั้งค..
สตรีรัตน์ ธาดาก..
การพยาบาลจิตเวช =Psychiatric nursin..
นตรชนก แก้วจันท..
Mosby^'s textbook for long-term car..
Kostelnick, Clare
Nursing interventions classificatio..
Wagner, Cheryl ..
หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ..
สุชาติ ไตรภพสกุล
กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินระบบหายใจ =Ped..
ไกลตา ศรีสิงห์|..
โรคเบาหวานในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่..
จิรันดา สันติปร..
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล /ท..
ทิตยาวดี อินทรา..
พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอ..
วิทย์ โคธีรานุร..
Medical-surgical nursing :concepts ..
Ignatavicius, D..
เทคนิคการตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาพ..
สิริรัตน์ จันทร..
ต้อเนื้อ =Pterygium /วินัย ชัยดรุณ|..
วินัย ชัยดรุณ
Handbook of clinical interpretation..
ชาตรี ชัยอดิศัก..
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเครา..
กัลยา วานิชย์บั..
แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลอนา..
พัชราวรรณ ศรีศิ..
การพยาบาลอนามัยชุมชน :นโยบายและทฤษฎ..
นพวรรณ เปียซื่อ..
กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี ..
ลัดดาวัลย์ ไวยส..
ความดันโลหิตสูง เล่ม 1=Hypertension..
การพยาบาลสูติศาสตร์.เล่ม 1 /บรรณาธิ..
วรรณรัตน์ จงเจร..
การพยาบาลทหาร =Military nursing /บร..
ปราโมทย์ อิ่มวั..
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :กา..
อาภาพร เผ่าวัฒนา
ศัลยศาสตร์ทั่วไป.เล่ม 34 =General s..
กนกกาญจน์ เทพมา..
นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1 =Clinical ..
มรุต ญาณารณพ,บร..
การบริหารทางการพยาบาล :แนวคิดสู่การ..
ลออ สิงหโชติสุข..
คู่มือจิตเวชศาสตร์การเสพติด =Handbo..
กานต์ จำรูญโรจน..
คู่มือข้อวินิจฉัยการพยาบาล =Handboo..
ปราณี ทู้ไพเราะ
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎ..
ดารุณี จงอุดมกา..
หลักการพยาบาลเบื้องต้น =Fundamental..
อมราภรณ์ หมีปาน..
Maternity & women^'s health care /[..
Lowdermilk, Dei..
Fundamentals of nursing :the art an..
Taylor, Carol||..
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม =Small busi..
ฉัตยาพร เสมอใจ
อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี =Archive ; p..
พีรศรี โพวาทองผ..
รูปแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเ..
ศรียุดา มานุจำ|..
กรณีศึกษา :การวางแผนการพยาบาลผู้ป่ว..
อรุณี เฮงยศมาก
ความดันโลหิตสูง เล่ม 2=Hypertension..
กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน =Influenc..
ชาลดินี, โรเบิร..
Essential clinical hematology /นภชา..
นภชาญ เอื้อประเ..
การพยาบาล หู คอ จมูก /ศรีสุนทรา เจิ..
ศรีสุนทรา เจิมว..
Taylor^'s clinical nursing skills /..
Lynn, Pamela(Pa..
DiPiro^'s pharmacotherapy handbook ..
Schwinghammer, ..
Advanced health assessment and clin..
Dains, Joyce E|..
Nursing 2024 drug handbook||Nursing..
Evidence-based practice across the ..
Hoffmann, Tammy
การดูแลตนเองเพื่อการสูงวัยในถิ่น =S..
สมาคมพฤฒาวิทยาแ..
Medical-surgical nursing :concepts ..
Ignatavicius, D..
พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล =Business digi..
ศิรินันท์ เหลือ..
พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย..
สำนักหอจดหมายเห..
อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใ..
ภัทริน ภิรมย์พา..
พยาธิสรีรวิทยา :สำหรับนักศึกษาพยาบา..
อรพินท์ สีขาว||..
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น:แนวคิดพื้นฐาน..
ดวงใจ วัฒนสินธุ์

วัสดุฯแนะนำ

แนะนำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออกใหม่

แนะนำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออกใหม่
 


เฟซบุกห้องสมุด
ติดตามข่าวสารของห้องสมุดได้ที่เฟซบุกห้องสมุด
 

Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ Cloud RSS

สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ลดความอ้วน ยารักษาโรค : Sanook Health รวมบทความสุขภาพ การดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย วิธีลดความอ้วน อาหารเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด ยารักษาโรค เคล็ดลับสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่

(FM EB OR FM EK) Full Text; Hidden NetLibrary Holdings AND Apply equivalent subjects on 2024-01-08 08:25 AM EBSCO Syndicated Feed for "(FM EB OR FM EK) Full Text; Hidden NetLibrary Holdings AND Apply equivalent subjects on 2024-01-08 08:25 AM" Alert

ฐานข้อมูลองค์กร

ระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์(FM EB OR FM EK) Full Text; Hidden NetLibrary Holdings AND Apply equivalent subjects on 2024-01-08 08:25 AM EBSCO Syndicated Feed for "(FM EB OR FM EK) Full Text; Hidden NetLibrary Holdings AND Apply equivalent subjects on 2024-01-08 08:25 AM" Alert
Aesthetic Complications and Other Interesting Cases
Austin Macauley Publishers Ltd; 01/01/2023
(AN 3541484)
eBook Collection (EBSCOhost)
ASHP Injectable Drug Information : A Comprehensive Guide to Compatibility and Stability
ASHP; 01/01/2023
(AN 3538079)
eBook Collection (EBSCOhost)
Dilemmas and Decision Making in Dementia Care
Critical Publishing; 01/01/2023
(AN 3534612)
eBook Collection (EBSCOhost)
Dilemmas and Decision Making in Midwifery : A Practice-based Approach
Critical Publishing; 01/01/2023
(AN 3544150)
eBook Collection (EBSCOhost)
Ethical Case Studies for Advanced Practice Nurses : Solving Dilemmas in Everyday Practice
Sigma; 01/01/2023
(AN 3355989)
eBook Collection (EBSCOhost)


    จำนวนผู้เยี่ยมชม     Union Library Management : ULibM
    Copyright 2024. ULIBM