ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อินทรีย์เคมี II
   โสภณ เริงสำราญ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อัจฉริยะสร้างได้
   วนิษา เรซ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง
   สำนักงานพัฒนาวิชาการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข / 2547
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
จิตวิทยาทั่วไป
    / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
เรียนรู้วิถีชุมชน 2
   โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช., ผู้แต่ง / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = Perioperative nursing
   เรณู อาจสาลี / 2550
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ
    / 2540
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ยา. The pill book 2
    / 2551
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ความสุข : คู่มือพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุด
   ริการ์, มาติเยอ / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง การตรวจครรภ์
   กรรณิการ์ กันธะรักษา / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
   พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร / 2550
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
โรคเอดส์ : มหันตภัยเงียบที่ป้องกันได้
   สมภพ เรืองตระกูล / 2550
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์ :
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติ / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเลิกบุหรี่และการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ Policy Recommendations for Smoking Cessation and Treatment of Tobacco Dependence..
   มณฑา เก่งการพานิช / 2550
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
   ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
การเมืองภาคพลเมือง:
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ศัพท์คำนี้มีที่มา
   กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ตัดสินใจสไตล์ผู้นำ
   โลวอนโล, แดน และคนอื่นๆ / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
การจัดการยุคใหม่ :
   จักร ติงศภัทิย์ / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [1427]   [แสดง 20/28524 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM