ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

      วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
  • ตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2561 คลิก
  • ตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2562 คลิก
  • ตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2563  คลิก
 
บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2563
***************
1. คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (2556). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 13 ปรับปรุงครั้งที่ 1). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (2557). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2  (พิมพ์ครั้งที่ 12 ปรับปรุงครั้งที่ 1). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.  (2557). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3  (พิมพ์ครั้งที่ 10). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (2557). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4 (พิมพ์ครั้งที่ 12). นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข.

2. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ (บรรณาธิการ). (2561). สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์.

3. ประทุม สร้อยวงศ์ (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลอายุรศาสตร์. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

4. ปราณี ทู้ไพเราะ (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 -2. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
5. ไพรสุดา บัวลอย, จรียา แซ่โง้ว, สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล, ศุภวัฒน์ เลาหวิริยะกมล และนันท์อัคร วิบูลย์ขวัญ (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 3. สงขลา : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

6. รัชนี เบญจธนัง, พิมพ์จิตร์ กาญจนสินธุ์, ปราณี ทองใส และสุมิตรา สินธ์ศิริมานะ. (บรรณาธิการ). (2558). การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต. กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

7. วรรณภา ประภาสอน. (2556). คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน.  สุรินทร์ : ส.พันธุ์เพ็ญ.

8. วันดี โตสุขศรี (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1-2  (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

9. วิจิตรา กุสุมภ์ (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์.

10. สุขุมาล แสนพวง. (2557). การพยาบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ  (พิมพ์ครั้งที่ 2). สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์.

11. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ และชวนพิศ ทำนอง (บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต ( พิมพ์ครั้งที่ 8). ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.

12. อรนุช ประดับทอง และอำนวย มีทรัพย์. (2558). การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก (พิมพ์ครั้งที่ 2). สุรินทร์ : โรงพิมพ์ ส พันธ์เพ็ญ.

13. อรพรรณ โตสิงห์, พรสินี เต็งพานิชกุล, ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง และณัฐมา ทองธีรธรรม (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์. กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.


14. อุษาวดี อัศดรวิเศษ (บรรณาธิการ). (2559). สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์,  ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ (บรรณาธิการ). (2560). สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 4).กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์.

15. ปะราลี โอภาสนันท์. (2559). การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 2). พะเยา : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.

16. เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์. (2559). การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ . สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

17. วิไลวรรณ ทองเจริญ (บรรณาธิการ). (2558). ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

18. ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพล คำผลศิริ และณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์. (2561). การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 -2 (พิมพ์ครั้งที่ 2).เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

19. Eliopoulos, C. (2014). Gerontological nursing (8th ed.). Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams& Wilkins.

20. Lippincott’s nursing guide to expert elder care. (2011). Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
 

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM