ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กรตำราหลักสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

      วิทยาลัยมีตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่ปรากฎใน มคอ. 3 และ มคอ.4 ของรายวิชาชีพพยาบาล ที่มีปีพิมพ์ทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีดังนี้
  • ตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2561 คลิก
  • ตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2562 คลิก
 
บรรณานุกรมตำราหลักทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2562
***************
1. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวาณิชย์ (บรรณาธิการ). (2560). สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ์. (WY161 ส677 2560 จำนวน 20 เล่ม มีปี 2561 10 เล่ม มีปี 2556 10 เล่ม ปี 2554 7 เล่ม ปี 2553 12 เล่ม)

2. ประทุม สร้อยวงศ์ (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลอายุรศาสตร์. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY150 ก492ป 2560 จำนวน 10 เล่ม)

3. ปราณี ทู้ไพเราะและคณะ. (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492 2555 จำนวน 10 เล่ม)

4. ปราณี ทู้ไพเราะและคณะ (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492อ 2555 จำนวน 10 เล่ม)

5. ผ่องศรี ศรีมรกต. (2551). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส. (วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 พย.1206; WY152 B627ก 2551 จำนวน 8 เล่ม)

6. ผ่องศรี ศรีมรกต. (2553). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส.  (WY152 B627ก 2551 จำนวน 8 เล่ม)

7. ผ่องศรี ศรีมรกต. (2553). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส. (WY152 B627ก 2553 ล.4 จำนวน 6 เล่ม)

8. ผ่องศรี ศรีมรกต. (2553). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส. (WY152 B627ก 2553 ล.4 จำนวน 6 เล่ม)

9. พูนทรัพย์ โสภารัตน์. (2553). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ (พิมพ์ครั้งที่ 4). เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (WY164 พ866ก 2553 จำนวน 10 เล่ม)

10. ไพรสุดา บัวลอย, จรียา แซ่โง้ว, สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล, ศุภวัฒน์เลาหวิริยะกมล และ นันท์อัคร วิบูลย์ขวัญ. (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 3. สงขลา: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (WY161 ก492 2560 จำนวน 5 เล่ม)

11. ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, จันทนา รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วีนัส ลีฬหกุล และพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร (บรรณาธิการ). (2555). พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (QZ4 พ218 2555 15 เล่ม)

12. วรรณภา ประภาสอน. (2556). คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. สุรินทร์: ส.พันธุ์เพ็ญ. (WL355 ว255ค 2556 จำนวน 10 เล่ม)

13. วันดี โตสุขศรี และคณะ. (บรรณาธิการ). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492 2559 จำนวน 10 เล่ม) 

14. วันดี โตสุขศรี และคณะ. (บรรณาธิการ). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492 2559 จำนวน 10 เล่ม) 


15. วิจิตรา กุสุมภ์. (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต: แบบองค์รวม (พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์. (WY154 ก492 2556 จำนวน 21 เล่ม)
     วิจิตรา กุสุมภ์. (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต: แบบองค์รวม (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์. (WY154 ก492 2560 จำนวน 20 เล่ม)


16. สุขุมาล แสนพวง. (2557). การพยาบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สุรินทร์: ส.พันธุ์เพ็ญ. (WY163 ส745ก 2557 จำนวน 10 เล่ม)

17. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ และชวนพิศ ทำนอง.(บรรณาธิการ). (2557). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต (พิมพ์ครั้งที่ 8). ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. (WY154 ก492พ 2557 จำนวน 5 เล่ม ปี 2556 21 เล่ม)

18. สมจิต หนุเจริญกุล. (บรรณาธิการ). (2552). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่14 ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โครงการตำราภาควิชาการพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492 2552 ล.1 จำนวน 15 เล่ม)

19. สมจิต หนุเจริญกุล. (บรรณาธิการ). (2552). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3 (พิมพ์ครั้งที่12 ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492 2552 จำนวน 15 เล่ม)

20. สมจิต หนุเจริญกุล. (บรรณาธิการ). (2552 ). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: โครงการตำราภาควิชาการพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY150 ก492 2552 ล.4 จำนวน 15 เล่ม)

21. อรนุช ประดับทอง และอำนวย มีทรัพย์. (2558). การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก (พิมพ์ครั้งที่ 2). สุรินทร์:  ส.พันธุ์เพ็ญ. (WY157.6 อ329ก 2558 จำนวน 2 เล่ม ปี 2556 10 เล่ม)

22. อรพรรณ โตสิงห์, พรสินี เต็งพานิชกุล, ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง และณัฐมา ทองธีรธรรม. (บรรณาธิการ). (2559). การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY157.6 ก492 2559 จำนวน 10 เล่ม)

23. อุษาวดี อัศดรวิเศษ. (บรรณาธิการ). (2559). สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (WY161 ส677 2559 จำนวน 27 เล่ม ปี 2562 13 เล่ม ปี 2555 10 เล่ม ปี 2554 7 เล่ม)


 
 

ไปยังหัวข้อบทความ  


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM