เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

.. ยินดีต้อนรับทุกท่าน..

คำค้น:วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ /..
กัญญดา ประจุศิล..
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ :..
มุกข์ดา ผดุงยาม
อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก =Ambulatory m..
ปฏิณัฐ บูรณะทรั..
ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข ..
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิ..
กระดูกหักและข้อเคลื่อนสำหรับเวชปฏิบ..
วิทเชษฐ พิชัยศั..
Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา /ดวงแก้ว ..
ดวงแก้ว อังกูรส..
ทฤษฎีการประเมิน /ศิริชัย กาญจนวาสี
ศิริชัย กาญจนวาสี
ตำราการวิจัยทางคลินิก =Textbook of ..
พรรณี ปิติสุทธิ..
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทา..
ถาวร มาต้น
โปรติโอกลัยแคน :ชีวเคมีและการประยุก..
ปรียานาถ วงศ์จั..
Williams obstetrics /editors, F. Ga..
Cunningham, F. ..
เคมีคลินิกประยุกต์ :การตรวจวิเคราะห..
จิตรบรรจง ตั้งป..
การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1=Fundamental..
สุมาลี โพธิ์ทอง..
พยาธิสรีรวิทยา :สำหรับนักศึกษาพยาบา..
อรพินท์ สีขาว||..
การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สู..
ภาวดี อังศุสิงห..
การพยาบาลชุมชน /บรรณาธิการ, กีรดา ไ..
กีรดา ไกรนุวัตร..
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพสำหรับพยาบาล..
สิรภัทร โสตถิยา..
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน /เกรียงไกร เ..
เกรียงไกร เจริญ..
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 /โดย คณาจา..
ศรีสมบูรณ์ มุสิ..
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 /โดย คณาจา..
ศรีสมบูรณ์ มุสิ..
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การปร..
เอกอุมา อิ้มคำ
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)..
พรทิพย์ ศิริบูร..
การพยาบาลระยะคลอด =Nursing in labou..
ภัทรพร อรัณยภาค
การพยาบาลในระยะคลอด /ชฎาภรณ์ เอกธรร..
ชฎาภรณ์ เอกธรรม..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์.สตรีที่มีภ..
นันทพร แสนศิริพ..
กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพย..
เพ็ญจันทร์ แสนป..
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหล..
เยาวรัตน์ รุ่งส..
การพยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลา..
ทัศนีย์ อรรถารส..
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม :มิต..
กัลยา แก้วสม||ม..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /วิลาวัณ..
วิลาวัณย์ เตือน..
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์.เล่ม 2 /บรรณ..
สมพร ชินโนรส,บร..
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ..
วิจิตรา กุสุมภ์..
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎ..
ดารุณี จงอุดมกา..
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ =Cardiac..
จรัญ สายะสถิตย์..
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด /นริสา วง..
นริสา วงศ์พนาร..
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: บ..
ศศิกานต์ กาละ||..
มะเร็งปากมดลูก =Cervical cancer /ไอ..
ไอรีน เรืองขจร|..
ก้อนที่ลำคอ =Neck mass /กิตติ จันทร..
กิตติ จันทรพัฒนา
คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด.เล่มแรก /..
ประสาร เปรมะสกุล
การฟื้นฟูระบบประสาททันยุค 2561/กิ่ง..
กิ่งแก้ว ปาจรีย..
เทโลเมียร์ :ถอดรหัสความอ่อนเยาว์ สร..
แบล็กเบิร์น, เอ..
Global change 3 /วรากรณ์ สามโกเศศ
วรากรณ์ สามโกเศศ
โรคไบโพลาร์ /ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ..
ประเสริฐ ผลิตผล..
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ =Health e..
เกษแก้ว เสียงเพ..
Global change 5 /วรากรณ์ สามโกเศศ
วรากรณ์ สามโกเศศ
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่..
รัตน์ศิริ ทาโต
รู้จริงและเข้าใจสุขภาพผู้สูงวัยและภ..
วีรศักดิ์ เมือง..
การปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ /กฤ..
กฤษณ์ อินทรนนท์
Q & A ไขปัญหา วัคซีน อาวุธสำคัญในกา..
ชิษณุ พันธุ์เจร..
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ =Assist..
กำธร พฤกษานานนท..
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ =Dyslipidem..
มหาวิทยาลัยมหิด..
คู่มือการให้คำแนะนำปรึกษาทางสูติศาส..
ธารางรัตน์ หาญป..
โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก :เรียนร..
เสกสิต โอสถากุล
ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม..
อุษาวดี อัศดรวิ..
โรคเริมเพื่อนตายของมนุษย์ /ภาวพันธ์..
ภาวพันธ์ ภัทรโก..
ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ..
สมจิตร์ จารุรัต..
Creating innovators :คู่มือสร้างนัก..
วากเนอร์, โทนี|..
ห้องเรียนแห่งอนาคต :เปลี่ยนครูให้เป..
วิริยะ ฤาชัยพาณ..
ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัต..
ชัยยุทธ เจริญธร..
พยาธิวิทยากายวิภาค =Anatomic pathol..
จริยา ไวศยารัทธ..
นโยบายสุขภาพ :การจัดทำ วิเคราะห์ แล..
นวรัตน์ สุวรรณผ..
การป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ..
อนงค์ ภิบาล||มห..
การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิ..
อนามัย (ธีรวิโร..
Infectious diseases in ambulatory s..
จักกพัฒน์ วนิชา..
การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่..
วิไล คุปต์นิรัต..
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ /ดรุณวรรณ..
ดรุณวรรณ สุขสม
ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย ฉบับปรั..
จรัญ สายะสถิตย์..
โรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิค..
จงกลนี วงศ์ปิยะ..
นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประช..
วีรศักดิ์ เมือง..
อนามัยครอบครัว =Family health /บรรณ..
โชคชัย หมั่นแสว..
เดงกี /บรรณาธิการ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์..
ณัฐชัย ศรีสวัสด..
PM2.5 มัจจุราชเงียบ /ศิวัช พงษ์เพีย..
ศิวัช พงษ์เพียจ..
การพัฒนาสื่อ Augmented reality ด้วย..
วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ตำราศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้า..
ศุภพงศ์ ถิระคุณ..
เลือดข้นคนจาง /ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัส..
ฤทัยวรรณ วงศ์สิ..
สาระสำคัญทางศัลยศาสตร์หัวใจ =Essent..
โอภาส ศรัทธาพุท..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2562 =Update in i..
ระวีวรรณ เลิศวั..
วิจัยอนามัยครอบครัว =Research in fa..
สุธรรม นันทมงคล..
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ :หลักการแล..
สุธรรม นันทมงคล..
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้..
พงศ์เทพ วิวรรธน..
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธา..
ปัทมา สุพรรณกุล
ภูมิคุ้มกันวิทยา /ปาริชาติ พุ่มขจร
ปาริชาติ พุ่มขจร
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 55 =Fundamen..
วิทูร ชินสว่างว..
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข ..
บุญธรรม กิจปรีด..
ภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับการปลูกถ่ายไต..
ณัฐวุฒิ โตวนำชัย
Behind perioperative risks :insight..
วัชริน สินธวานนท์
นอนถูกวิธีสุขภาพดีตลอดชีวิต /ตนุพล ..
ตนุพล วิรุฬหการ..
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพย..
วาทินี สุขมาก||..
พฤติกรรมสุขภาพ :แนวคิดทฤษฎีและการปร..
จักรพันธ์ เพ็ชร..
โรคตาแห้ง =Dry eye disease /เกวลิน ..
เกวลิน เลขานนท์..
ICU EVERYWHERE /บรรณาธิการ, ดุสิต ส..
ดุสิต สถาวร.บรร..
เวชปฏิบัติครอบครัว :ฉบับปรับปรุง = ..
ชวินทร์ เลิศศรี..
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสู่การปฏิบัติ =..
เมธินี วงศ์วานิ..
บทบาทครูในการส่งเสริมผู้เรียนให้สาม..
ไพฑูรย์ สินลารั..
สมองและสารสื่อประสาท ความผิดปกตินภา..
สุทิสา ถาน้อย
จักษุวิทยา รามาธิบดี /บรรณาธิการ, อ..
อาภัทรสา เล็กสก..
ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ :ค..
ชาย โพธิสิตา
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทัก..
สุคนธ์ สินธพานนท์
เส้นทาง---สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอ..
วรรธิดา ชัยญาณะ
รู้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก =Unseal p..
ศรีนวล ชวศิริ,บ..
ความปลอดภัยในการผ่าตัด =Safety in s..
นงเยาว์ เกษตร์ภ..
Global change 4 /วรากรณ์ สามโกเศศ
วรากรณ์ สามโกเศศ
อายุรศาสตร์สงขลานครินทร์. เล่ม 1, ก..
ดวงกมล เอี่ยวเร..
เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต ..
บอยด์, ดานาห์,ค..
ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่ว..
บูรพา กาญจนบัตร..
โรคของหูชั้นกลาง =Middle ear diseas..
วิราภรณ์ อัจฉริ..
การพยาบาลอาชีวอนามัย :แนวคิดและการป..
พิมพ์พรรณ ศิลปส..
สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร =Physiolo..
อัญชลี พงศ์ชัยเ..
ตำราอายุรศาสตร์ 1 =Internal medicin..
สาธิต คูระทอง,บ..
How to treat in internal medicine /..
พิสุทธิ์ ศิริไพ..
รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจสถานการณ์เ..
สำนักงานสถิติแห..
ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย /บรรณาธิการ,..
เกื้อเกียรติ ปร..
อาจารย์บันดาลใจ ศาสตราจารย์คลินิกเก..
ศุภกัญญา นาถนิต..
21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 =21 le..
แฮรารี, ยูวัล โ..
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณ..
วรรณดี สุทธินรากร
เทรนสมองให้ไกลอัลไซเมอร์ /คาโต้ โทะ..
โทะชิโนะริ, คาโ..
ประมวลกฎหมายอาญา :ฉบับกายวิภาค = Th..
ธิติพล ศรีประทั..
การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ..
วิจารณ์ พานิช
เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิ..
มานิตย์ จุมปา
ตำราจักษุวิทยา :สำหรับนิสิตแพทย์และ..
จุฬาลงกรณ์มหาวิ..
ศัลยศาสตร์ทั่วไป.เล่ม 27,Common pro..
พรพรหม เมืองแมน..
ศัลยศาสตร์ทั่วไป.เล่ม 26,Innovation..
พรพรหม เมืองแมน..
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางป..
ปวริศร เลิศธรรม..
ศัลยศาสตร์ทั่วไป.เล่ม 25,Update in ..
พรพรหม เมืองแมน..
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ :ฉบับกาย..
ธิติพล ศรีประทั..
การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สู..
อมรรักษ์ สวนชูผล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระ..
ธิติพล ศรีประทั..
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง :ฉบ..
ธิติพล ศรีประทั..
สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงท..
แอนน์ จิระพงษ์ส..
หลากหลายวิธีสอน--เพื่อพัฒนาคุณภาพเย..
สุคนธ์ สินธพานน..
ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา /ลักข..
ลักขณา สริวัฒน์
ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื..
ศิริอร สินธุ||ม..
เจาะศัพท์ TOEIC ตรงเว่อร์ ท่องน้อย ..
วันวิชิต บูรณะส..
Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแน..
สุพัตรา โยมงาม
Magic vocab จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้..
ปิยะณัฐ แสงภัทร..
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกค..
บรรเจิด สิงคะเน..
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับสมบูรณ์ ..
คมน์ทนงชัย ฉายไ..
รวมศัพท์ที่มักออกสอบ TOEIC 4,000 คำ..
วศินีทิพย์ เรนว..
ภาษาอังกฤษทางคลินิก แพทย์ & พยาบาล ..
เทย์, จอย
Essential dermatology :a practical ..
กอบกุล อุณหโชค,..
เปลี่ยนคนธรรมดาให้มีหัวผู้นำใน 3 ชั..
ซุกิอุระ, มาซาค..
ทุกอย่างในชีวิตเริ่มจากความคิดที่เป..
พกจูฮวัน||ภัททิ..
คนสำเร็จไม่จำเป็นต้องคิดบวก /ซูอิจิ..
ทสึจึ, ซูอิจิ||..
Atlas of human anatomy /Frank H. Ne..
Netter, Frank H..
Nursing key topics review :Maternit..
Anatomy & physiology :an integrativ..
McKinley, Micha..
Vander^'s human physiology :the mec..
Widmaier, Eric ..
Essentials in hemodialysis /บรรณาธิ..
อาคม นงนุช,บรรณ..
Update in infectious diseases 2019 ..
ภิรุญ มุตสิกพัน..
Law & ethics for health professions..
Judson, Karen||..
Blueprints psychiatry /Michael J. M..
Murphy, Michael..
Learning to care :the nursing assoc..
Peate, Ian
Seeley’s anatomy & physiology /Cinn..
VanPutte, Cinna..
Hole^'s human anatomy & physiology..
Shier, David||..
Harrison^'s principles of internal ..
Jameson, J. Lar..
Evidence-based practice for nursin..
LoBiondo-Wood,..
Lippincott nursing procedures
Essentials of psychiatric mental he..
Varcarolis, Eli..
ylor^'s clinical nursing skills :a ..
Lynn, Pamela(Pa..
Informatics and nursing :opportunit..
Sewell, Jeanne|..
Nursing health assessment :a best p..
Jensen, Sharon
Introduction to maternity and pedia..
Leifer, Gloria
TOEIC complete guidebook /ผู้เขียน ..
เพ็ญใจ สินเสมอสุข
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลแ..
คัทลียา ศิริภัท..
การตรวจร่างกาย =Physical examinatio..
อารี ชีวเกษมสุข
สื่อการสอนเรื่องการดูแลเพื่อควบคุมก..
อารี ชีวสุขเกษม
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางก..
อนงค์ลักษณ์ วงศ..
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบ..
สกลสุภา อภิชัจบ..
การพยาบาลมารดาหลังคลอด /อุดมวรรณ วั..
อุดมวรรณ วันศรี..

วัสดุฯแนะนำ

ขอเชิญสืบค้นฐานข้อมูล "EDS HEALTH" (CINAHL เวอร์ชั่นใหม่)

 1. เข้าใช้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnsurin.ac.th   เลือกเมนู EDS HEALTH (CINAHL NEW VERSION : แหล่งรวมข้อมูล full text ที่มีในฐาน CINAHL, DOSS, e-book nursing , medline) พิมพ์ keyword ที่ต้องการสืบค้นและคลิก search
 2. หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เว็บไซต์  http://search.ebscohost.com
             ระยะเวลาทดลองใช้วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563หนังสือมาใหม่
วารสารสภาการพยาบาล||วารสารสภาการพยา..
สภาการพยาบาล
โรงเรียนพยาบาลไนติงเกล :สถาบันการศึ..
อุดมรัตน์ สงวนศ..
-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..

ฐานข้อมูลองค์กรระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์


  Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
  เปิดตัว “Rama App” นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา รพ.รามาธิบดี ง่ายครบจบในแอปเดียว
  รพ.รามาธิบดี จับมือ SCB เปิดตัว “Rama App” โฉมใหม่ นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบจบในแอปเดียว 
  “แดเนียล อาเมนต์” ผู้เฉียดตายจาก “บุหรี่ไฟฟ้า” รอดได้หลังปลูกถ่ายปอด 2 ข้างเป็นครั้งแรกในโลก ตั้งมูลนิธิเตือนภัยวัยรุ่น
  วัยรุ่นมะกัน เฉียดตายจากบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับปลูกถ่ายปอดสองข้างเป็รครั้งแรกของโลก ล่าสุดเจ้าตัวตั้งมูลนิธิเตือนเพื่อนวัยรุ่นถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า นักวิชาการชี้เป้นตัวอย่างวัยรุ่นไทยรู้เท่าทัน
  สบส.เร่งสอบ 9 สถานพยาบาล 4 หมอ เกี่ยวคดีอุ้มบุญข้ามชาติหรือไม่ พร้อมตรวจ DNA เด็ก มั่นใจเชื่อมโยงคดีขนอสุจิ
  สบส.เร่งตรวจสอบคดีอุ้มบุญข้ามชาติ หลังพบสถานพยาบาลเกี่ยวข้อง 9 แห่ง แพทย์ 4 คน พร้อมเร่งส่งตรวจดีเอ็นเอ เด็ก 2 คน เกิดโดยการอุ้มบุญหรือไม่ มั่นใจกระบวนการเกี่ยวโยงคดีลอบขนอสุจิ หวั่นค้ามนุษย์ส่งเด็ก 8 ขวบไปต่างชาติ
  สบส.เอาผิดคลินิกฉีดโบท็อกซ์นักร้องสาว หลังไม่มีรายชื่อ “หมอ” ให้บริการ หากเป็นหมอเถื่อนเอาโทษเพิ่ม
  สบส.เผยคลินิกย่านเพชรเกษมฉีดโบท็อกซ์กราม “นักร้องสาว” กลับมาดับที่บ้าน ไม่ใช่คลินิกเถื่อน แต่เอาผิดฐานไม่มีรายชื่อหมอให้บริการตามใบ สพ.6 ยังไม่ฟันธงเป็นหมอเถื่อนหรือไม่ ต้องรอข้อมูลก่อน หากเป็นหมอเถื่อนเอาโทษเพิ่ม
  “อนุทิน” ลั่นไม่เคยงุบงิบตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 โกหก 70 ล้านคนไม่ได้ ลั่นทำจริง ผลักดัน 2 ผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัมกลับ
  “อนุทิน” วิดีโอคอลจากสวีเดน ยันพูดจริงทำจริง ห้ามผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัมเข้าไทย เผยมีเข้ามา 2 ราย แต่ ตม.ผลักดันกลับไปแล้ว ขู่คาดโทษสายการบินที่พาเข้ามาอีก ลั่นไม่เคยปกปิดข้อมูลตัวเลขผู้ป่วย ยืดระบบของไทยทำได้ดี
    Union Library Management : ULibM
   Copyright 2019. ULIBM